ข่าวประชาสัมพันธ์

...
CWIE DAY ครั้งที่ 11 "สหกิจศึกษาบูรณาการทำงาน : แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ"

         6 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ และ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว

...
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 11
ในรูปแบบออนไลน์

        การจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2654 ภายใต้คำขวัญ "สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน : แบ่งปันประสบการณ์ ประสานความร่วมมือ" มีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดิมมีรูปแบบการจัดงานแบบผสมผสาน (Hybrid Event) ระหว่าง การจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ การจัดงานแบบออนไลน์ แต่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันยังไม่คลี่คลายนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ จึงมีมติให้จัดงานในรูปแบบออนไลน์ 100% ผ่าน Facebook Live: Co-Op Suranaree University of Technology