หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 774390
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
ภาพกิจกรรม สหกิจศึกษา
 

"กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดกิจกรรม "มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556" ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 - 19.00 น. ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1

"กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดกิจกรรม "รอบรู้ประชาคมอาเซียน: ผลกระทบของ AEC กับการเตรียมตัวของบัณฑิตไทย" โดยวิทยากรพิเศษ คุณวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 <<ภาพกิจกรรม>> 

"พิธีมอบสัมฤทธิบัตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 3/2555 "
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ให้นัศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ 3/2555 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 เวลา 16.00 - 18.00 น. โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในการมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา และมีรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็ยเกียรติมอบเกียรติบัตรสหกิจศึกษาดีเด่น <<ภาพกิจกรรม>> 

กิจกรรม "อบรมการเขียน Resume ภาคการศึกษา 2/56"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการเขียนจดหมายสมัครงาน และResume เป็นภาษาอังกฤษ ให้นัศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา 2/56 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 โดยมีอาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากร<<ภาพกิจกรรม>>           ดู VDO กิจกรรม

กิจกรรม "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 โดยมี อ.ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เรื่อง "สหกิจศึกษาคืออะไร' เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาถึงคำว่าสหกิจศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสมัครงานสหกิจศึกษา และรองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ บรรยายเรื่อง "สหกิจศึกษานานาชาติ" เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครและขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ<<ภาพกิจกรรม>>     

กิจกรรม "เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ "
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (International Co-op Experiences Sharing) วิทยากรประกอบด้วย 1. Mr. Federic Gregor Horn นักศึกษาจาก University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten ประเทศเยอรมนี ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 2. Ms. Long Mei Mei นักศึกษาจาก Northern University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3. Ms. Chantsaldulam Ganbaatarn นักศึกษาจาก University of Science and Technology ประเทศมองโกเลีย ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ผศ.ดร.อิสรา ประมูลสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 –18.00 น. ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2
<<ภาพกิจกรรมสัมมนา>>      ดู VDO กิจกรรม

กิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/56
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาฯจัดกิจกรรมรับฟังโอวาทจากท่านอธิการบดี ก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2556 โดยมีอาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มนี้จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 9 กันายน - 27 ธันวาคม 2556 ณ สถานประกอบการ
<<ภาพกิจกรรมสัมมนา>>

การสัมมนาโครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มทส. ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดสัมมนาโครงการ รอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยระดมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลาย ทั้งนักวิชาการ สถานประกอบการ และนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ มุ่งเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถของบัณฑิตไทยเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
<<ภาพกิจกรรมสัมมนา>>

การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “ปลอดภัยไว้ก่อน (Emergency needs and practice/protocol)”
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมให้กับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปลอดภัยไว้ก่อน (Emergency needs and practice/protocol)” อบรมและสอนปฏิบัติการโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลนครนครราชสีมา
ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2

<<ภาพกิจกรรมสัมมนา>>

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานเพื่อต้อนรับ AEC”
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ "AEC : เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน กับ AEC" โดยมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณชยุต เวียงอำพล กรรมการบริหาร สถาบันบริหารธรรมนิติ และคุณโสภิดา พืชมงคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบริหารธรรมนิติ
<<ดูภาพกิจกรรม>>   

กิจกรรมพิเศษ "มารยาทสากล"
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดกิจกรรมพิเศษ "มารยาทสากล" โดย ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข และ อ.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และตัวแทนนักศึกษาจากชมรม ไทย-มุสลิม ณ ห้อง 5102 อาคารเรียนรวม 2 เวลา 15.00-17.00 น. <<ดูภาพกิจกรรม>>   

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556
          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ร่วมจัดบูธ ให้ความรู้เกี่ยวกัยสหกิจศึกษาแก่น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส.
<<ดูภาพกิจกรรม>>   

ประชุมสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ภาค 1/2556
         เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดกิจกรรม ประชุมพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมนาคาร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย จำนวน กว่า 80 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ ผู้แทนสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา
<<ดูภาพกิจกรรม>>       

กิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน (Getting to know ASEAN Community)
         รองศาสตราจารย์ ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิเลขาธิการสมาคมสถาบั นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : ความท้าทายและโอกาสของบัณฑิตไทย  ในตลาดแรงงานอาเซียน” วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 ณ อาคารเรียนรวม 2 เวลา 17.00-19.00 น. ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้มีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยายทั้งสิ้น 570 คน ท่านวิทยากรได้กล่าวถึงความเป็น มาในการจัดตั้ง ASEAN และตามมาด้วยการเปิดประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก
<<ดูภาพกิจกรรม>>       

กิจกรรมมารยาทสากล
         กิจกรรมมารยาทสากล เมื่อวันที 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้อง 5101 อาคารเรียนรวม 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพ ร้อมแก่นักศึกษาในด้านการเข้าสั งคมและการเรียนรู้มารยาทสากลของ ชาวต่างชาติ โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข และอาจารย์รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และนักศึกษาจากชมรมนักศึกษาไทย- มุสลิม มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ข้อแนะนำ และสิ่งที่ควรปฎิบัติตามมารยาทส ากล แก่น้องๆนักศึกษารายวิชา Pre-coop
<<ดูภาพกิจกรรม>>       ดู VDO บรรยาย       

กิจกรรมเสวนามัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ปี 55 (เถ้าแก่น้อย)
          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีการเสวนาพิเศษจากคุณต๊อบ อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เจ้าของธุรกิจสาหร่ายทอดเถ้าแก่น้อย เป็นผู้ร่วมเสวนา ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีอื่นๆ รวมถึงจากคณาจารย์และบุคลากร ร่วม 1,200 คน
<<ดูภาพกิจกรรม>>    

กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึก ษา ประจำปีการศึกษา 2555
          ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.30 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากท่านผู้ อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "สหกิจศึกษาคืออะไร" เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาถึงคำว่าสหกิจศึกษา และการเตรียมความพร้อมในการ เตรียมตัวสมัครงานสหกิจศึกษา
<<ดูภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม “แต่งเสริม..เติมสวย ด้วย CO-OP”
          กิจกรรม “แต่งเสริม..เติมสวย ด้วย CO-OP” ฝึกเทคนิคการแต่งหน้า และแต่งกายเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนสู่วัยทำงาน
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2  

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (International Co-op Experiences Sharing)
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ (International Co-op Experiences Sharing)
ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr.Paul J.Stonely ประธานกรรมการบริหาร สมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) 
เสวนาแลกเปลี่ยน กับ Mr. Alexander Gunson, Mechanical Engineering Student University of Victoria, CANADA และ Mr. Ryan Barton, Mechanical Engineering Student University of Cincinnati, U.S.A. โดยมี รศ.ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ เป็นผู้ดำเนินรายการ 
กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 –18.00 น. ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2
<<ดูภาพกิจกรรม>>     

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ภาค 1/2555
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจ ศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุชาติ วิสุวรรณ รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
<<ดูภาพกิจกรรม>>     

กิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ 1/2555
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2555 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การฟังบรรยายพิเศษ "การเป็นมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ" จาก ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ กิจกรรมสัมภาษณ์สหกิจศึกษา กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา และกิจกรรมการรายงานผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
<<ดูภาพกิจกรรม>>     

“Emergency needs & Practice/ Protocol…ปลอดภัยไว้ก่อน”
           เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรม “Emergency needs & Practice/ Protocol…ปลอดภัยไว้ก่อน” รับฟังการแนะนำวิธีการเอาตัวรอด จากสถานการณ์ฉุกเฉินในต่างแดน สวมบทบาทในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้สภาวะคับขัน
เวลา 17.00-18.30 น. ณ ห้อง B5206 อาคารเรียนรวม 2

“AEC : Crisis or Opportunity…ประชาคมอาเซียน วิกฤติ หรือ โอกาส”
           เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจ ศึกษานานาชาติ โดยการจัดบรรยาย หัวข้อ "AEC:Crisis or Opportunity"  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน  เป็นวิทยากร  ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2
<<ดูภาพกิจกรรม>>   

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
           วันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 ณ อาดารสุรพัฒน์ 2
<<ดูภาพกิจกรรม>>   

กิจกรรม Intercultural Training และกิจกรรม Self-Adjustment
           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรม Intercultural Training และกิจกรรม Self-Adjustment ให้กับนักศึกษาที่สนใจโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งภายหลังการบรรยายแล้วท่านได้กรุณาจัด Focus Group สำหรับนักศึกษาที่สนใจไปประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหพันธ์รัฐเยอรมนีให้ด้วย
<<ดูภาพกิจกรรม>>       <<Download เอกสารบรรยาย>>

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นแพทยศาสตร์และพยาบาลศสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่โลก การทำงานจริง ตลอดจนทราบกระบวนการของสหกิจศึกษาในเรื่องหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติด้วย ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยท่านอธิการบดี หัวข้อ "สหกิจศึกษา อาวุธคู่กายบัณฑิต มทส." การบรรยายหัวข้อ "หลักการสหกิจศึกษา" โดย ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯการบรรยายหัวข้อ "ระเบียบ ข้อบังคับสหกิจศึกษา" และ "เตรียมตัวให้พร้อมกับสหกิจศึกษานานาชาติ" โดยพี่ๆศูนย์สหกิจศึกษาฯ
<<ดูภาพกิจกรรม>>   

กิจกรรม "แต่งเสริมเติมสวยด้วย Co-Op"
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดการอบรมการแต่งหน้า 
และแต่งกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้กับนักศึกษา 
ในการอบรม "แต่งเสริมเติมสวยด้วย Co-Op" 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 2
<<ดูภาพกิจกรรม>>   

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
           ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไท ย ครั้งที่ 4 วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ เมืองทองธานี
<<ดูภาพกิจกรรม>>