หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       รายงานประจำปี       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 761538
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image

บทเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา <Pre-Coop> ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

    สัปดาห์ที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
    เรื่อง "สหกิจศึกษาคืออะไร/เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ"
       
       
    สัปดาห์ที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
    เรื่อง "การเขียนจดหมายสมัครงาน"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
    เรื่อง "เทคนิคการเขียนรายงาน"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
    เรื่อง "เทคนิคการสัมภาษณ์งาน"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
    เรื่อง "อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ์"
      ดู VDO บรรยาย  ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
    เรื่อง "วัฒนธรรมองค์กรละการปรับตัว"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
     
    สัปดาห์ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
    งดเรียน (สอบกลางภาค)
       
    สัปดาห์ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
    เรื่อง "การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์"
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
    สัปดาห์ที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
    เรื่อง ""  
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1  
       
    สัปดาห์ที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
   

เรื่อง "จัดการให้ได้ วางแผนให้เป็น "

      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
   

เรื่อง ""

      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สัปดาห์ที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
   

เรื่อง ""

      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    สอบปลายภาค (วันศุกร์) วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
    สอบปลายภาค รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
       
    กิจกรรมเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
      เรื่อง "การเขียนจดหมายจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ Resume "
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       
    กิจกรรมเพิ่มเติม วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
      เรื่อง "การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน "
      ดู VDO บรรยาย   ตอนที่ 1
       

 

บทเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาอื่นๆ
ประจำปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
ประจำปีการศึกษา 2559
     

 

สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา

©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098