สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดาวรุ่ง ไม่มีสถานศึกษาได้รับรางวัล
สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
รางวัลดีเด่นระดับชาติ
นางสาวชนินาถ แสงสิน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ
นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิ์รส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น
รางวัลดีเด่นระดับชาติ
นางสาวชัชฎาภรณ์ เงินเปีย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ
Mr. Gine Vaughn Vivero
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงาน
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
รางวัลดีเด่นระดับชาติ
นายเดชาพล สภาพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ
นายเค บัวสีกา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานนานาชาติดีเด่น รางวัลดีเด่นระดับชาติ
นายเอเซีย วายะโยะ และนางสาวนูรมะห์ จะปะกิยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ
Mr. Moy Bunneam
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์กระวี ตรีอำนรรค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น นายวียะวัฒน์ ใจตรง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น นางจิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น นางสาวปุณรดา จันทร์แก้ว
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

สถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานดีเด่น
บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด