หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778600
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
 
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
ต้อนรับคณะดูงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และผู้แทนฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนุบสนุน จากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 30 ท่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการ CWIE”...รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ต้อนรับคณะดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการและผู้แทนฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนุบสนุน จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 30 ท่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการ CWIE” และ ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ บรรยายหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการ CWIE ด้วยระบบออนไลน์....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะศิลปกรรมศาตร์ ม.ขอนแก่น
วันนี้ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการและผู้แทนฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ และคณะจำนวน 4 ท่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการ CWIE” และ ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ บรรยายหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการ CWIE ด้วยระบบออนไลน์....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ CWIE#14
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับชาติปี พ.ศ. 2567 ดังนี้
1. รางวัลประเภท : สถานศึกษาดำเนินการนวัตกรรมหลักสูตร CWIE ดีเด่น คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. รางวัลประเภท : นักศึกษา CWIE ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น คือ นาย ธนกฤต เอี่ยมดำรง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด
3. รางวัลประเภท : สถานประกอบการขนาดกลางดำเนินการ CWIE ดีเด่น คือ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมแนะนำองค์กร CP All
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2567 เวลา 16.00-17.30 น. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ คุณสุกฤษฏิ์ เจติย์ภัทรนาท ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ ลาว จำกัด และคณะ เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมแนะนำองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ ลาว จำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ กัมพูชา จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team โดยมีนักศึกษา มทส. หลักสูตรนานาชาติ ที่สนใจจะไปสหกิจศึกษา และสมัครงานกับบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
CP All of Lao PDR and Cambodia are now recruiting students to join the Co-op internship program.
CP All of Lao PDR and Cambodia are now recruiting students to join the Co-op internship program. For more information about the business and job opportunities, let's join the online meeting on Friday 24 May 2024, via the Microsoft Team Meeting at 16.00–17.00 o'clock. Click to join the Meeting: ....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. Mr. Joshua Beaman นักศึกษาสาขาวิชา Computer Science (BSc) จาก University of Victoria (UVic) ประเทศแคนาดา ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษา เนื่องในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก่อนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศไทย รวมระยะเวลา 1 สัปดาห์ และเมื่อครบกำหนดนักศึกษาจะเข้าฝึกประสบการณ์ฯ ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2567 ....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน CWIE จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับรองผู้อำนวยการและผู้แทนฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 14 คน โดย ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการ CWIE” ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมพนักงานที่ปรึกษาพบผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภาค 3/2566
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมพนักงานที่ปรึกษาพบผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ มทส. ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING ขึ้น เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 - 16.30 น. วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 10.00 น. และ วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 -15.30 น. รวม 3 ช่วงเวลา โดยผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “สหกิจศึกษา: ผู้ช่วยเพิ่ม Productivity” พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของพนักงานที่ปรึกษา เพื่อเสริม....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
WACE Global Challenge #10 is now open for applications.
WACE Global Challenge #10 is now open for applications. If you would like to participate in the experiential learning program for the 4-week virtual program with multidisciplinary teams of students all around the world, please join us.

Program date: June 24th- July 19th, 2024 ....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Invitation for all SUT students to participate in the Mie University Exchange Student Application (Fall 2024)
Invitation for all SUT students to participate in the Mie University Exchange Student Application (Fall 2024), an admission for October 2024.
1) Special Auditing Student (Undergraduate and Graduate Levels)
2) Special Research Student (Graduate Level)
For more information about the program --Click--
Application process:
Step 1: Submitting the nomination list form and documents by February 14th, 2024. - Nomination List form ....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ต้อนรับคณะดูงานม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ รองผู้อำนวยการและผู้แทนฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย ผศ. ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะผู้บริหาร จำนวน 23 คน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการ CWIE” และระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Co-op in CANADA
Announcement for the International Co-op in Canada for Co-op work term 2/2024 (November 2024–February 2025) from University of Victoria (UVic), Canada. The job positions are below, and for more details about the job description, please see ....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
WACE Global Challenge #9
We are inviting all SUT students (undergraduate and graduate level) to participate in WACE Global Challenge #9 (29th January - 25th February 2024). It is an experiential learning program for the 4-week virtual program with multidisciplinary teams of students all around the world. Application deadline: ***12th December, 2023*** SUT supports the registration fee for all SUT participants.....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรม Freewill campus
วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 13.00–15.00 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับและหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) กับ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จํากัด ในโอกาสที่เข้ามาจัดกิจกรรม FREEWILL CAMPUS RECRUIT ณ ห้อง B3102 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมพนักงานที่ปรึกษาพบผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ มทส.
วันที่ 22 และ 24 พ.ย. 2566 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมพนักงานที่ปรึกษาพบผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ มทส. ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING นำโดยผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “สหกิจศึกษา: ผู้ช่วยเพิ่ม Productivity” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำโครงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
หารือความร่วมมือกับบริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) ได้ให้การต้อนรับ HR Director of ZTE Thailand (Ms. Yang Rui) และคณะผู้แทนจากบริษัท แซดทีอี (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมทั้งหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมสัมมนาภายในศูนย์สหกิจศึกษาฯประจำปี 2567
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาภายในประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดย ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคคลากรประจำศูนย์สหกิจศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดแบบลีน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.กัญชลา สุดตาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต บรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking for Process Improvement in Office) และ....รายละเอียดเพิ่มเติม
 
       
       
   
 
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา