หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 764982
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 10
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2564
 
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Online Japanese language courses in spring semester 2021
Mie University เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีความร่วมมือกับ มทส. เปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ หากมีผู้สนใจสมัครเรียน สามารถศึกษา รายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://qrgo.page.link/wFZE2 หรือสแกน QR code ด้านล่าง ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ApplicationList.xlsx (หรือดาวโหลดแบบฟอร์มที่ https://qrgo.page.link/tEvyw) และส่งมาที่ E-mail: kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ Mie University พิจารณาคัดเลือกต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (กมลวรรณ) โทร. 044-223052 (ดูเพิ่มเติม)
 
จัดอบรม LEAN เพื่อพัฒนางานประจำ
เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรม LEAN ให้กับบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ LEAN และนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญชลา สุดตาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย (ดูเพิ่มเติม)
 
การอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2564"
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และได้ฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ และเข้าใจแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินการจัดทำสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของหน่วยงาน (ดูเพิ่มเติม)
 
การอบรมหลักสูตร "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด ประจำปี 2564"
เมื่อนพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด" ภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล เพลครบุรี วิศวกรประจำหน่วยงานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความรู้กับพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า เพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินการจัดทำสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของหน่วยงาน (ดูเพิ่มเติม)
 
กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้การต้อนรับคุณเวชยันต์ อินทร์ช่าง ผู้จัดการโครงการ จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาแนะนำสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่อยากร่วมงาน และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดูเพิ่มเติม)
       
       
   
 
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา