หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 764982
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 10
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Online Japanese language courses in spring semester 2021
Mie University เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีความร่วมมือกับ มทส. เปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ หากมีผู้สนใจสมัครเรียน สามารถศึกษา รายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://qrgo.page.link/wFZE2 หรือสแกน QR code ด้านล่าง ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ApplicationList.xlsx (หรือดาวโหลดแบบฟอร์มที่ https://qrgo.page.link/tEvyw) และส่งมาที่ E-mail: kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ Mie University พิจารณาคัดเลือกต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (กมลวรรณ) โทร. 044-223052 (ดูเพิ่มเติม)
 
จัดอบรม LEAN เพื่อพัฒนางานประจำ
เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรม LEAN ให้กับบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ LEAN และนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญชลา สุดตาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย (ดูเพิ่มเติม)
 
การอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2564"
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และได้ฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ และเข้าใจแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินการจัดทำสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของหน่วยงาน (ดูเพิ่มเติม)
 
การอบรมหลักสูตร "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด ประจำปี 2564"
เมื่อนพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด" ภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล เพลครบุรี วิศวกรประจำหน่วยงานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความรู้กับพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า เพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินการจัดทำสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของหน่วยงาน (ดูเพิ่มเติม)
 
กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้การต้อนรับคุณเวชยันต์ อินทร์ช่าง ผู้จัดการโครงการ จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาแนะนำสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่อยากร่วมงาน และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดูเพิ่มเติม)