สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอเชิญพบกับ
SUT Jobfair & Coop Fair 2018
กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2561
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
พบกับ
 
 
 ตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา จากบริษัทชั้นนำกว่า 90 บริษัท
 ตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2561-2562
 การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
 ทดสอบความถนัดทางอาชีพ
 
ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้
ประวัติย่อ (Resume)
สำเนาวุฒิการศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 
นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวนประมาณ 800 - 1,000 คน
กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (19 สาขาวิชา)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช / ผลิตสัตว์ / อาหาร)
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสังคม (เทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีการจัดการ)
กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จป.)
 
สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วม
   สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำคลิปวิดิโอมาให้กองอำนวยการเปิดเพื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการของท่านได้ตลอดงาน
   สถานประกอบการสามารถเข้าตกแต่งคูหาได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 
หมายเหตุ : ผู้มาสมัครงานควรแต่งกายให้พร้อมรับการสัมภาษณ์ในวันงาน
  
จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา