กำหนดการ


กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ลงทะเบียน  
08.30 - 09.00 น.    สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
   
พิธีเปิด  
10.30 - 11.00 น.     พิธีเปิดกิจกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
11.00 - 12.00 น.     กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ ช่วงที่ 1
13.00 - 15.00 น.     กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ ช่วงที่ 2
   
กิจกรรมรับสมัครงาน  
09.00 - 16.30 น.     กิจกรรมรับสมัครงานจากสถานประกอบการ
      กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
      กิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพ
   
หมายเหตุ      สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำคลิปวิดิโอมาให้กองอำนวยการเปิดเพื่อ ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการของท่านได้ตลอดงาน
       สถานประกอบการสามารถเข้าตกแต่งคูหาได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
   
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
คุณอุดมศักดิ์ บัวสำราญ คุณช่อทิพย์ ฤาเดช และคุณปรีดาวรรณ ขอช่วยกลาง
โทรศัพท์ :   0-4422-3040 , 0-4422-3054 โทรสาร : 0-4422-3053           
Email : udomsak@sut.ac.th, chortip@sut.ac.th
 
  
จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา