ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. คุณอุดมศักดิ์ บัวสำราญ
2. คุณช่อทพิย์ ฤาเดช
3. คุณปรีดาวรรณ ขอช่วยกลาง
Tel. 0-4422-3040 , 0-4422-3054   โทรสาร : 0-4422-3053  
E-mail : udomsak@sut.ac.th, chortip@sut.ac.th
   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
Tel. 044-257718 ต่อ 102
   

แผนที่แสดงเส้นทางการเดินทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แผนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
  
จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา