หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 570817
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 38
ขออภัย!! มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว !
จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 465 ท่าน
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ ชื่อ-สกุล สถาบัน สาขาวิชา สถานะ

1 นางสาว ชุลีรัตน์ อรุณส่ง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย อาจารย์
2 ผศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย อาจารย์
3 นางสาว นรารักษ์     บุตรชา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์
4 นางสาว พรรษธรณ์  รัชนาลักษณ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักงานคณบดี บุคลากร
5 นางสาว ภัสส์กุญช์  ฐิติมหัทธนกุศล   ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม อาจารย์
6 นาย กฤษดา อยู่ซับซ้อน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
7 นาย กิตติเดช แน่นนอก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
8 นาย กิตธิพงษ์ รุนกระโทก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
9 นาย กิติกร พรหทัยพงศ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
10 นาย เกรียงศิริ มากด่านกลาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
11 นาย ขวัญชัย วงศ์มะเริง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
12 นาย จักรกฤษณ์ เจือด่านกลาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
13 นางสาว จารุณี สุกใส ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
14 นาย จารุพงษ์ ฟื้นชมภู ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
15 นาย จิตรกร ทองรอด ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
16 นาย เฉลิมชัย ขาวงาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
17 นาย ชัยมงคล ทองจะโปะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
18 นาย โชคทวี แสงใส ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
19 นาย โชติภัทร จังหวัดกลาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
20 นาย ฐิติวัฒน์ ธรรมเริง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
21 นาย ณัฐนิช ด่านสันเทียะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมจักรกลเกษตร นักศึกษา
22 นาย ณัฐพงศ์ นารี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
23 นาย ทรงกลด พลเสน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
24 นางสาว ทวิศร จ่าภา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
25 นาย ทองคูณ เยินสูงเนิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
26 นาย ทัศนัย อาศัยนา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
27 นาย เทพประทาน สุพานิชผล ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
28 นาย ธงชัย อุทัยสา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
29 นาย ธวัชชัย แสวงหาทรัพย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
30 นาย ธีรพัฒน์ โจ้กระโทก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
31 นาย ธีระวัฒน์ ช่างเกวียน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
32 นาย นนท์นรัฐ ร่มพฤกษ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
33 นาย บรรณรักษ์ อารยะชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
34 นาย ปณิธาน ทองจันทึก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
35 นาย ประทักษ์ พิศวงศ์เทวัญ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
36 นาย ประทิน บุญเกตุ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
37 นาย ประสาน หิดกำปัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
38 นาย พงษ์เทวัลย์ จางวางมา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมจักรกลเกษตร นักศึกษา
39 นาย พงษ์ศักดิ์ รุนกระโทก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
40 นาย พรชัย ทิพมาลี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
41 นางสาว พรพิมล กุยแก้ว ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
42 นาย พิชิตชัย สำราญเพชร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมจักรกลเกษตร นักศึกษา
43 นาย พิชิตพล ไหว้พรหม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
44 นาย พิเชษฐ์ ศรีโคกกรวด ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
45 นาย พีระฉัตร บัวผัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
46 นาย ภานุพงษ์ เสนานิคม ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
47 นาย ภาศุ กอดสันเทียะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
48 นาย มนตรี รังโคกสูง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
49 นาย มาโนชญ์ ดอกทุเรียน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
50 นาย รชฏ คำสันเทียะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมจักรกลเกษตร นักศึกษา
51 นาย ระพีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
52 นาย เรืองเดช แซงตะคุ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
53 นาย ฤทธิชัย ศรีครุฑทา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
54 นาย วทัญญู ม่วงการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
55 นาย วรนันทน์ ขันปัญญา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
56 นาย วรรณชนะ พึมขุนทด ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
57 นาย วราวุฒิ พันนาสุระ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
58 นาย วัจนะ กิสันเทียะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
59 นาย วิฑูรย์ นาแก้ว ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
60 นาย วิศรุต นกโยธิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
61 นาย วิศรุต สุพันธุชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
62 นาย วีรกรณ์ ปฎิพันโด ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
63 นางสาว ศศิธร ไปปอด ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
64 นาย ศิลาเพชร วงษ์วิลา ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
65 นาย ศิวัช วันผักแว่น ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
66 นาย ศุภกร พุฒกลาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
67 นาย ศุภกฤต เอี้ยงประโคน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
68 นาย ศุภชัย สุระหงษ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
69 นาย สมศักดิ์ สามด่านจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
70 นาย สัมฤทธิ์ วันไธสงค์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
71 นาย สามารถ นามสำลี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
72 นาย สิทธิพงษ์ คุ้มแก้ว ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
73 นางสาว สุภาพร สายเครือบุตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
74 นาย อธิวัฒน์ จริงเพ็ง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
75 นาย อนุชา จุ้ยหมื่นไวย ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
76 นาย อนุวัฒน์ หล้าชิด ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
77 นาย อภินันท์ ศรีวงกฎ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมจักรกลเกษตร นักศึกษา
78 นาย อภิรักษ์ สากะมุด ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอุตสาหการ นักศึกษา
79 นาย อภิสิทธิ์ เยื้อนเกตุ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
80 นาย อภิสิทธิ์ เจริญท้าว ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม นักศึกษา
81 นาย อาทิตย์ แจ้งไพร ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมจักรกลเกษตร นักศึกษา
82 ดร. พงษ์ภูไท อุดมอริยทรัพย์ ม.ราชภัฎชัยภูมิ อาจารย์
83 นาย จักรี วิชัยระหัด ม.ราชภัฎชัยภูมิ - อาจารย์
84 นางสาว อนงค์วรรณ ฤทธิ์ชัยภูมิ ม.ราชภัฎชัยภูมิ - อาจารย์
85 นางสาว อัญชลี ชัยศรี ม.ราชภัฎชัยภูมิ - อาจารย์
86 นางสาว สุนันทา  สุภพล ม.ราชภัฎชัยภูมิ - อาจารย์
87 นางสาว หทัยกาญจน์   ศรีโยธา ม.ราชภัฎชัยภูมิ - อาจารย์
88 นางสาว วิทัญญู ขำชัยภูมิ ม.ราชภัฎชัยภูมิ - อาจารย์
89 นาย ปุญญพัฒน์ ทับละคร ม.ราชภัฎชัยภูมิ - บุคลากร
90 ว่าที่ ร.ต.ชินพัฒน์ ทิพย์ศรีบุญ ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถานกีฬาและสุขภาพ บุคลากร
91 นางวันเพ็ญ อุ่นภักดี ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถานกีฬาและสุขภาพ บุคลากร
92 นางวาสนา อรัณยกานนท์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถานกีฬาและสุขภาพ บุคลากร
93 อาจารย์สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม ม.ราชภัฎสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหการ อาจารย์
94 อาจารย์ธนิศร มีสังเกตุ ม.ราชภัฎสุรินทร์ อาจารย์
95 นางสาว พิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม ม.ราชภัฎสุรินทร์ บุคลากร
96 นางสาว ณิชาภา สิทธิศร ม.ราชภัฎสุรินทร์ บุคลากร
97 นายพงศ์ไกร วรรณตรง ม.ราชภัฎสุรินทร์ บุคลากร
98 นางสาว กาญจนา นิลม่วง ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
99 นางสาว เกษศนีย์ เนียมจิตร ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
100 นางสาว ดวงเดือน ยอดพรม ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
101 นางสาว นัฏฐนิภา สดใส ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
102 นางสาว บุษบา บุดดา ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
103 นางสาว เบญจมาศ สาระนิม ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
104 นางสาว ปาลินี สร่ายหอม ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
105 นางสาว มณีรัตน์ เกษจันทร์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
106 นางสาว วัสมาส แสงวงค์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
107 นางสาว วิลาวัณย์ ทรัพย์อนันต์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
108 นางสาว สุนันทินี บุตรแสน ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
109 นางสาว อรณี กิ่งแก้ว ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
110 นางสาว อรนุช จันทร์แรม ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
111 นางสาว อรอุมา จันทร์แรม ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
112 นาย กฤษดา สันทาลุนัย ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
113 นาย กัมพล ศรีชะอุ่ม ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
114 นาย กิตติ จันทง ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
115 นาย คำรณ เสาทอง ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
116 นาย จักรกฤษณ์ เสาทอง ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
117 นาย จำนงค์ ซ่อมแก้ว ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
118 นาย ชวลิต เหมศุกล ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
119 นาย ชัชนันท์ ศรีจำนงค์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
120 นาย ชัยรัตน์ บุญชู ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
121 นาย ชัยวัฒน์ วงค์ขันธ์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
122 นาย ชายธวัช กำจัดภัย ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
123 นาย ณรงค์ศักดิ์ บุตะเคียน ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
124 นาย ณัฐพล เจียนรัมย์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
125 นาย ธนพล สีสิงห์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
126 นาย ธนพล โสวภาค ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
127 นาย ธนยง ตรงแก้ว ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
128 นาย ธนากรณ์ สมัญญา ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
129 นาย ธรณ์เทพ ซาอุรัมย์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
130 นาย ธีรพัฒน์ ศรีลินลี ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
131 นาย ธีรพันธ์ จันทร์ดำ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
132 นาย ธีรวัฒน์ มูลต้น ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
133 นาย นิรุตต์ สุขเต็ม ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
134 นาย บัญชา สร้อยใจ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
135 นาย ปฐมวี กระจายศรี ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
136 นาย ประจักษ์ ศรีลางาม ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
137 นาย ประสงค์ ยิ่งสุข ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
138 นาย พงศ์ศักดิ์ ประสารรส ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
139 นาย ภูชิต ลอยศักดิ์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
140 นาย มนตรี นนตะพันธ์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
141 นาย มนต์ศักดิ์ ยอดเสาดี ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
142 นาย วิทยา เสาทอง ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
143 นาย วิทวัส เทียนทอง ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
144 นาย ศราวุธ ชาวนา ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
145 นาย ศิวดล กว้างขวาง ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
146 นาย สง่า ตะเคียนเกลี้ยง ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
147 นาย สถาพร ศิริวรรณ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
148 นาย เสฏฐวุฒิ เรืองทอง ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
149 นาย อดิสรณ์ สุขสนิท ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
150 นาย อนุศักดิ์ ประกอบดี ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
151 นาย อภิรักษ์ จันทะเสน ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
152 นาย อภิสิทธิ์ โต๊ะงาม ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
153 นาย อภิสิทธิ์ โต๊ะสิงห์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
154 นาย อานันต์ บูรณ์เจริญ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
155 นาย โอภาส รุจิยาปนนท์ ม.ราชภัฎสุรินทร์ นักศึกษา
156 นายธนสาร เสริมสุข ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์
157 นางสุวิมล นิติเกตุโกศล ม.เทคโนโลยีสุรนารี สถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากร
158 นางชุติกาญจน์ สิริรัชพล ม.เทคโนโลยีสุรนารี ส่วนกิจการนักศึกษา บุคลากร
159 ดร. อลงกต ยะไวทย์ ม.วงษ์ชวลิตกุล อาจารย์
160 อาจารย์ ศักดา สีโสภณ ม.วงษ์ชวลิตกุล อาจารย์
161 อาจารย์ สาวิตรี วุฒิสาร ม.วงษ์ชวลิตกุล อาจารย์
162 อาจารย์ นัยนา โอภาสตระกูล ม.วงษ์ชวลิตกุล อาจารย์
163 นางสาว ชุติมา ศิริสูงเนิน ม.วงษ์ชวลิตกุล บุคลากร
164 นางสาว ธนาภรณ์ เสริฐศรี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
165 นางสาว วัชราภรณ์ ไหมพรม ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
166 นางสาว กัณธวาภรณ์ เกศโสภาสุวรรณ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
167 นางสาว มาริสา ยศหลวงทุ่ม ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
168 นางสาว กฤติกา ถ้ำเพชร ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
169 นางสาว อรุณี ผาวันดี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
170 นางสาว ทัศนีย์ ยังทน ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
171 นางสาว แคทรียา เสริฐศรี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
172 นางสาว จีรภาภรณ์ ทันลา ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
173 นางสาว กัญญาภัค เตสระแก้ว ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
174 นางสาว สมปรารถนา วีรีรัตน์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
175 นางสาว จิตติมา กำแพงดี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
176 นางสาว นริศรา หนึ่งหนองดุม ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
177 นางสาว อารียา รัตนะวิศ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
178 นางสาว มุกดา ถารี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
179 นางสาว พนิตนาฏ สุขมาก ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
180 นางสาว เมธี พะลาแดง ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
181 นางสาว วรรณภา เชยสำโรง ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
182 นางสาว ตวงทิพย์ สมานพันธ์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
183 นางสาว ปัทมา จอมมะเริง ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
184 นางสาว สุลัดดา พินิจมนตรี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
185 นางสาว วัลลภา คณะโท ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
186 นางสาว พัชรินทร์ บุญสอน ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
187 นางสาว ศุภวรรณ เบิกขุนทด ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
188 นางสาว ประภัสสร ถีสูงเนิน ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
189 นาย ชากร สุวรรณเสวก ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
190 นางสาว สุตา พูนเกษม ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
191 นาย พิพัฒน์ จรุงจิตอภินันท์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
192 นางสาว ทัศนีย์ แทนเกษม ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
193 นางสาว ไหมแพร คุณรู้ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
194 นางสาว กรัณฑรัตน์ จำรัสประเสริฐ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
195 นางสาว กนกนภัส จันทวร ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
196 นางสาว อัจฉรา โมงขุนทด ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
197 นางสาว สุกัญญา เศษวงค์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
198 นางสาว พนารัตน์ อักษรนา ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
199 นางสาว วรรณวรารักษ์ ธิธรรมมา ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
200 นางสาว สุนารี กาบแก้ว ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
201 นางสาว ดาราพร มิตตะศรี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
202 นางสาว ณีรนุช อรัญมาลา ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
203 นางสาว สุนิสา จ่าพิมาย ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
204 นาย สิทธิชัย สิงห์สุ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
205 นางสาว บุษยา วังหมวดมนต์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
206 นางสาว อัจฉรา บูรพันธ์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
207 นางสาว พรทิพย์ ลัทธิพร ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
208 นางสาว บุญทวี ภาคสะอาด ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
209 นางสาว กนกทิพย์ ป้องพิมาย ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
210 นางสาว รจนา อ้มวิชา ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
211 นาย นราพงษ์ ไกรศรี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
212 นางสาว อาธิติญา ศิริโอด ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
213 นาย ศตวรรษ กุลสุวรรณ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
214 นางสาว ชลธิชา งามสันเทียะ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
215 นางสาว เบญจมินทร์ ยุบลพันธุ์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
216 นางสาว ธิดารัตน์ ทันธิมา ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
217 นางสาว จีราวรรณ ทิพย์ฉิมพลี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
218 นาย จิรศักดิ์ นามลิวัลย์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
219 นาย วีระยุทธ นาคหิรัญ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
220 นางสาว รัชนก เนินดี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
221 นางสาว สุภาพร ผลบุญ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
222 นางสาว สุนิสา กล้าหาญ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
223 นางสาว รำไพ เลยไธสง ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
224 นาย โยธิน การปลูก ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
225 นางสาว เสาวลักษณ์ ไวบรรเทา ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
226 นาย ภทรพล โพธิ์ม่วงพันธ์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
227 นาย อดิศักดิ์ ดีราชรัมย์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
228 นาย ธนาวุฒิ บุญทัน ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
229 นางสาว จิตต์พิสุทธิ์ สมหอม ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
230 นางสาว ธนัฏดา เทียงปา ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
231 นางสาว นิภาพร โพยนอก ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
232 นางสาว มณีรัตน์ ไพรเนาว์ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
233 นางสาว หรรษรัตน์ ต้อยหมื่นไวย ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
234 นางสาว สุนารี สิมุฒิ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
235 นางสาว กนกพร สอนสะอาด ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
236 นางสาว ปิยวรรณ ตั้งรุ่งอรุณ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
237 นางสาว ศิริพร ดงไมตรี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
238 นางสาว นิตยา ขันสันเทียะ ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
239 นาย วรวุฒิ เป้าป่าเถื่อน ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
240 นางสาว เสาวลักษณ์ ประดา ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
241 นางสาว อำไพ ปู่ใจดี ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
242 นางสาว ดุษฎี สุวารา ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
243 นาย ถาวร กางไธสง ม.วงษ์ชวลิตกุล นักศึกษา
244 อาจารย์ปรายตา พรหมเสน ม.ราชภัฎนครราชสีมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ อาจารย์
245 อาจารย์สุรัตน์ หงษ์ไทย ม.ราชภัฎนครราชสีมา อาจารย์
246 อาจารย์ชิตวรา บรรจงปรุ ม.ราชภัฎนครราชสีมา อาจารย์
247 อาจารย์ชิดชนก ปรีชานันท์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา อาจารย์
248 อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ม.ราชภัฎนครราชสีมา อาจารย์
249 อาจารย์แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ ม.ราชภัฎนครราชสีมา อาจารย์
250 อาจารย์ชาญชัย เสือกระสัง ม.ราชภัฎนครราชสีมา อาจารย์
251 อาจารย์วรุทัย เดชตานนท์ ม.ราชภัฎนครราชสีมา อาจารย์
252 นางนงเยาว์ สุคำภา ม.เทคโนโลยีสุรนารี สำนักงานสภามหาวิทยาลัย บุคลากร
253 ดร.ชีวิน อ่อนละออ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์
254 ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน ม.เทคโนโลยีสุรนารี คณบดีสำนักเทคโนโลยีสังคม อาจารย์
255 ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล ม.เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์
256 รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์
257 อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร ม.เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์
258 ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล ม.เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์
259 ดร.บุญช่วย บุญมี ม.เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีการจัดการ อาจารย์
260 ดร.นิศาชล จำนงศรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์
261 ดร.พนิดา ซับซ้อน ม.เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์
262 ดร.ภาดล อามาตย์ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์
263 ดร.กุลชญา แว่นแก้ว ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ประธานโปรแกรมการบัญชี อาจารย์
264 นางสาว ลัลนา ยุกตวัฒนพงษ์ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ประธานโปรแกรมการจัดการธุรกิจ อาจารย์
265 นางสาว พนิดา พานิชกุล ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ประธานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์
266 นางสาว พิชญาพร ศรีบุญเรือง ม.ราชภัฎศรีสะเกษ ประธานโปรแกรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์
267 นางสาว จิตติมา เวชการ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
268 นายสมจิตร ศรีกะชา ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
269 นางสาว สุพรรณี สีเหลือง ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
270 นางสาว อรวรรณ แพงมา ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
271 นายจิตติศักดิ์ งอมสงัด ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
272 นายธนชาต บุตรวงค์ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
273 นางสาว เจนจิรา นาทองหล่อ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
274 นางสาว ไอยลดา ดวงเสนาะ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
275 นางสาว บัณฑิตา เวียงคำ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
276 นางสาว มยุรี ผิวอ่อน ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
277 นางสาว กาญจนา จำปาจูม ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
278 นางสาว อ้อยใจ ศรีชาติ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
279 นางสาว วารี บุทธนา ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
280 นางสาว จิราพร แสงอุ่น ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
281 นางสาว สายพิน อุตสาหะ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
282 นายพิพัฒน์พงศ์ ชาวเชียงตุง ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
283 นางสาว สุดาพร เครือแก้ว ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
284 นางสาว เทพธิดา จอมพล ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
285 นางสาว สุมณฑา ศรีสะอาด ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
286 นางสาว สุกัญญา คำโสภา ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
287 นายธีระยุทธ พัฒนประสิทธิ์ชัย ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
288 นายธนาชัย พรมสาร ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
289 นางสาว สุดารัตน์ วะหลง ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
290 นางสาว อังคณา ยินรัมย์ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
291 นางสาว วิไลวรรณ ราชภัคดี ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
292 นางสาว พิมพ์ชนก ยางงาม ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
293 นางสาว อาภากร ทองสุทธิ์ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
294 นายธวัชชัย บุญร่วม ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
295 นางสาว ชไมพร พงษ์เพชร ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
296 นางสาว ลำไย ดงอนนท์ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
297 นางสาว ยุพาพร สวยงาม ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
298 นางสาว ณัฐวรรณ สะโสดา ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
299 นางสาว ธนานิตย์ ลือโลก ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
300 นายยุทธการ จำปา ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
301 นางสาว ขนิษฐา คำผาย ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
302 นางสาว ภัทราภรณ์ เศวตกุญชร ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
303 นางสาว จิดาถา บุญสุข ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
304 นายกฤษฐิกรณ์ พิทักษา ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
305 นางสาว พรสุดา สุดหล้า ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
306 นายจิตตินันทน์ ขันอาษา ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
307 นางสาว อุไรพร เกษสุภะ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
308 นายลาภิศ ชุมจันทร์ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
309 นายธีรพงษ์ แก้วใส ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
310 นางสาว สุดาจันทร์ ขวัญเมือง ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
311 นางสาว มินตรา เทศเปี่ยม ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
312 นางสาว หท้ยชนก สมใจ ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
313 นางสาว พิมพ์พิชนา แก้วพิลา ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
314 นางสาว ลลิตา สายปาน ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
315 นางสาว ศิริพร วิลาศรี ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
316 นางสาว มัลลิกา มะลิซ้อน ม.ราชภัฎศรีสะเกษ นักศึกษา
317 นายกรุงไท นพรัตน์ ม.อุบลราชธานี คณะรัฐศาสตร์ อาจารย์
318 ดร.นฤมล รักษาสุข ม.เทคโนโลยีสุรนารี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์
319 ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย ม.เทคโนโลยีสุรนารี รองอธิการบดีฝ่านกิจการนักศึกษา อาจารย์
320 ผศ.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด ม.เทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน อาจารย์
321 ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข ม.เทคโนโลยีสุรนารี เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย อาจารย์
322 ผศ.ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์
323 นายพลศรัณย์ คำพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี นักศึกษา
324 ดร.อรรถพล มณีแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี อาจารย์
325 นางสาว สุจิตรา ดวงศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี นักศึกษา
326 นายวิทวัส คำสุข ม.อุบลราชธานี บุคลากร
327 นางสาว สุทธินาถ หนูทองแก้ว ม.อุบลราชธานี อาจารย์
328 ดร.อมร เทศกุลวงศ์ ม.อุบลราชธานี อาจารย์
329 นายธนากร. ยิ่งเชิดดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา
330 นางสาว อรอนงค์ พรรณษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี นักศึกษา
331 นางสาว ประคอง ดางขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิศวกรรมเคมี นักศึกษา
332 นางสาว กาญจนาพร ชิวชารี มหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี นักศึกษา
333 ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์
334 ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์
335 อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ อาจารย์
336 อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ อาจารย์
337 อาจารย์กิตติฤกษ์ ปิตาทะสังข์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ อาจารย์
338 อาจารย์ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ อาจารย์
339 นางวนาลี ธรรมวิเศษ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ บุคลากร
340 นางสาว สุพัตรา สวยไธสง ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
341 นางสาว พัชรี มอบประโคน ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
342 นางสาว พรธีรา ดาสิงห์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
343 นางสาว ปวีณา พิมพ์เสนา ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
344 นางสาว กิ่งแก้ว แสนคำ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
345 นางสาว พัชนี พลภักดี ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
346 นางสาว ไพรัตน์ รักษา ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
347 นายธรรมกร กงไธสง ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
348 นายชยุตน์ แอบจันทึก ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
349 นางสาว กาญจนา ทะมังกลาง ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
350 นางสาว วิภาวรรณ สิบประโคน ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
351 นายฉัตรชัย กาละสิรัมย์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
352 นายธีระพล จุไธสง ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
353 นายปฎิภาณ บวชไธสง ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
354 นายพชระ นพเก้า ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
355 นายพัฒนพงศ์ พาพาน ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
356 นายภารัชน์ เจ็นประโคน ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
357 นายสุภาพ โคมารัมย์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
358 นางสาว ปนัดดา เรียงสันเทียะ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
359 นางสาว ลัดดาวัลย์ จวนรัมย์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
360 นายนัฐพงษ์ มะลิงาม ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
361 นายอนุวัฒน์ สุขรัตน์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
362 นายภานุทัศน์ ชนะประโคน ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
363 นางสาว มาลินี บัวทอง ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
364 นายวรภพ จันท์ขันธ์ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
365 นายจีระศักดิ์ ร่วมชาติ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ นักศึกษา
366 บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด สถานประกอบการ
367 บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด สถานประกอบการ
368 บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด สถานประกอบการ
369 นางสาวขวัญสุดา ทองพรหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
370 นางสาวศศิวิมล นามกูล มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
371 นางสาวอรัญญา จันดาวงค์ มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
372 นางสาวนิฤมล ไทยโสภา มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
373 นางสาวภาณุมาศ คำหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
374 นายศิววิชญ์ พงษ์ชะเกาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
375 นายศุภณัฐ หันประดิษฐ์ มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
376 นายอธิป ศรีอรนันท์ มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
377 นายอัยการ โสภิณสูงเนิน มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
378 นางสาวรัตนาภรณ์ กาละนาด มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
379 นายวิทวัส เถาจำปา มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
380 นางสาวสุกัญญา กุลจำเริญ มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
381 นายนรเทพ บุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
382 นางสาวอภิญญา พัฒนสิงห์ มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
383 นายธนากร ติคำรัมย์ มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
384 นายอลงกรณ์ โพธิ์อ่อง มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
385 นางสาวชนิดา เหง้าพา มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
386 นางสาวนางสาวกรรณฐ์นภัสส์ ธรรมดีกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
387 นายสหภาพ โสดกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
388 นายสุรศักดิ์ เกษมสุข มทส. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
389 นางสาววีรญา สาลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
390 นายจาตุรนต์ วงค์ไชยษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
391 นางสาว กานดา กลิ่นกุหลาบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
392 นาย ทีรฏิภัทร ธรรมใจกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
393 นางสาว เกศสุดา เกตุกระสัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
394 นางสาว เขมณี สิงห์ทองหลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
395 นางสาว จิณัฐฐา คำสารีรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
396 นางสาว จินห์นิชา แรมลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
397 นางสาว จิรวดี เขตเขว้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
398 นางสาว จุฑามาศ จันพะเนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
399 นางสาว ชลินันท์ อิ่มดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
400 นางสาว ฐิตาภรณ์ เฉลิมสุรกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
401 นางสาว ฐิติภา เฉลิมสุรกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
402 นางสาว ณัฐพร จงกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
403 นางสาว ดลยา กลั่นผักแว่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
404 นางสาว นภาพร ด่านตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
405 นางสาว นริศรา มามะเริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
406 นางสาว นาฎอนงค์ ทองดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
407 นางสาว นิภาพร ทับจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
408 นางสาว นุสบา ประมูลใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
409 นางสาว เนตรนภา บุตรม่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
410 นางสาว ประนอม เบื้องดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
411 นางสาว พัชรา ธูปขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
412 นางสาว พัชรี กองพรหมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
413 นางสาว พัณณิตา มุดครบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
414 นางสาว ภวดี รุ่งถาวรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
415 นางสาว มณีรัตน์ เสนนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
416 นางสาว รัตนา เบ้าจันทึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
417 นางสาว วรวรรณ เงางาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
418 นางสาว วันทนีย์ ปรางค์ปรุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
419 นางสาว วิสุดา ปิดสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
420 นางสาว ศิริสิน สันขุนทด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
421 นางสาว ศิวพร อยู่ถมยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
422 นางสาว ศุภมาศ จะปิ่นครบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
423 นางสาว สิริพร เฉลี่ยกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
424 นางสาว สุกัญญา กสิพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
425 นางสาว สุนารี ไผนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
426 นางสาว สุพรรษา ปานนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
427 นางสาว อทิตา แต้มพุดซา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
428 นางสาว อภิญญา มาเบ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
429 นาย ธนวัฒน์ หวังเขตกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
430 นาย ธนัช ด่านกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
431 นาย เอกพล โภชจะโปะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
432 นางสาว รัชนีกร น้อยวิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษา
433 นางสาวทิพยาภรณ์ วิธีเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
434 นางสาวธนวรรณ โคกประทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
435 นางสาวจันทนา ราชวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
436 นางสาวอารีย์รักษ์ แปะทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
437 นางสาวหยาดพิรุณ โตแปลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
438 นายพีรพันธุ์ ภูมสมศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
439 นายธีรณัฐ เพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
440 นายจิราธิวัฒน์ ตรีธารทิพากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
441 นายนิมิต นิวรณุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
442 นายธนพล แสงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
443 นายศุภณัฐ การดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
444 นางสาวณัฐสิมาพร อรรถผลพิศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
445 นางสาวสุธาวัลย์ สนใจยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ นักศึกษา
446 นางสาวสายสุนีย์ พลพยัคฆ์ วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
447 นายสมพงษ์ รังสีบรรพต วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
448 นางสาวปนัดดา สินสูงเนิน วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
449 นางสาวสาวิตรี ดีรัตน์ วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
450 นางสาววันวิสาข์ ศรีภา วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
451 นางสาวกาญจนา นามโคตร วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
452 นางสาวลัดดาพร โพธิ์เวียง วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
453 นางสาวปรียาภัทธ์ วรชิตธนะวัฒน์ วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
454 นางสาวปิยะวรรณ คำทวี วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
455 นางสาวทิพย์รัตน์ นันทพันธ์ วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
456 นางสาวสุมิตรา กล้าประจัน วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
457 นางสาวสุรีรัตน์ ทองพันธ์ วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
458 นายภารดา ศิลาดี วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
459 นางสาวสุรีฉาย สุขกลาง วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
460 นางสาวศุภรัตน์ งอสูงเนิน วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
461 นายเอกชัย อินทรรังสี วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
462 นางสาวเจนจิรา กุดวงค์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
463 นางสาวสุรีพร ทองมั่น วิทยาลัยนครราชสีมา นักศึกษา
464 อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา อาจารย์
465 นายนพคุณ กสานติกุล ม.เทคโนโลยีสุรนารี เทคโนธานี บุคลากร
  

©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098