หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 752524
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 72
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
  • Slider Image 1
  • Slider Image 1
  • Slider Image 1
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2560
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
   
กองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการ การเรียบรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2557 โดยสนับสนุนทุนประเดิม จำนวน 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) และเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พศ. 2557 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จึงได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2558
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ข้อบังคับฯ / ประกาศ ฯ สหกิจศึกษา
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆสำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
       
       
ข่าวเด่นสหกิจศึกษา
   

มัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้อง B4101 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี เป็นประธาน กิจกรรมนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ "สหกิจศึกษาให้มากกว่าที่คุณคิด" โดย ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณพนิดา แซ่จิว ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท BT Herbal จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมในการสู้กับปัญหา รวมถึงการปรับตัวสู่สังคมการทำงาน

รุปภาพกิจกรรม VDO

 

สัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกัน พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในการให้ความร่วมมือจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 –15.30 น. ณ โรงแรม โนโวเทล พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

รุปภาพกิจกรรม

   

การสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกำหนดจัดสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย/ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น การนำเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ระหว่างปี 2554-2558 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษากับ WD & HGST และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 55 คน

<<รูปภาพกิจกรรม>> เอกสารประกอบการบรรยาย 1 :: เอกสารประกอบการบรรยาย 2

   

มัชฌิมนิเทศ 2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน กิจกรรมนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ "สหกิจศึกษา นวัตกรรม มทส." โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และการบรรยายพิเศษ "สหกิจศึกษาให้มากกว่าที่คุณคิด" โดย คุณพนิดา แซ่จิว ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประธานกรรมการบริษัท BT Herbal จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมในการสู้กับปัญหา รวมถึงการปรับตัวสู่สังคมการทำงาน​

<<รูปภาพกิจกรรม>>

   
Industry-based Career Camp : อุตสาหกรรมอาหาร

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือเบทาโกร จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp : อุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่  26-27 มีนาคม 2559 ณ โรงงานในเครือเบทาโกร และป่าสัก ฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตอาหารสด และอาหารปรุงสุก จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการร่วมทำกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 ฐาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 73 คน จาก 4 สาขาวิชา วิทยากรและพี่เลี้ยงจากเครือเบทาโกร จำนวน 10 คน คณาจารย์ คณะทำงาน จำนวน  5 คน <<รูปภาพกิจกรรม>>

Job Fair & CO-OP Fair 2016ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน และคุณสุวรรณ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมกัน ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 89 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 1,738 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลตำแหน่งงานว่างให้แก่ผู้สนใจสมัครงาน ในขณะเดียวกัน นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสมัครงานทั่วไป มีโอกาสได้สมัครงานตามความสนใจ ได้รับทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ตรงตามต้องการของสถานประกอบการ <<รูปภาพกิจกรรม>>
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 10.00-15.00 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนกระบวน     การคิดอย่างมีเหตุผล เกิดจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนเป็นการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวด        ในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและระดับชาติต่อไป โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร  <<รูปภาพกิจกรรม>>
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีลงนามร่วมมือกับ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทั้งสองฝ่ายด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมการติดตั้ง และซ่อมบำรุงลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน และส่งเสริมการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อมาเป็นพนักงานบริษัทโอทิส  ผู้บริหารบริษัท บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณตระการ ด่านกุล  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในนามขององค์กร <<รูปภาพพิธีลงนาม>>
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาโลก สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ WACE ISO @SUT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education” เมื่อวันที่ 1 – 4  ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ มีคณาจารย์และบุคลากรจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 31 คน จาก 6 ประเทศ ประกอบด้วย Australia 2 คน Japan 1 คน Namibia 7 คน South Africa 5 คน ไทย 15 คน และ United Arab Emirates 1 คน  รูปภาพกิจกรรม