หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 762343
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 
การสมัครงานล่วงหน้า สำหรับนักศึกษา ปี 3
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 ประกอบด้วยกิจกรรม รับฟังโอวาทหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการบรรยายพิเศษ ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ผ่าน Face book Live โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในหัวข้อ “การใช้ชีวิตอย่างมืออาชีพ” ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 3/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดส่งนักศึกษาจำนวน 778 คน ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์
 
กิจกรรม Inter Co-op Intensive English Conversation (ICIEC) เทอม 3/2562
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Inter Co-op Intensive English Conversation (ICIEC) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ ในหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนองานและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ” ในช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2563 ด้วยรูปแบบการบรรยายและปฏิบัติการออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาลิตา แย้มวัณณังค์ วิทยากรอิสระ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 53 คน
 
กิจกรรมสัมมนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” นำโดย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 
       
       
   
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา