หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 753492
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 46
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
  • Slider Image 1
  • Slider Image 1
  • Slider Image 1
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2560
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆสำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
       
       
ข่าวเด่นสหกิจศึกษา
   
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และบุคลากร ได้เดินทาง เข้าพบ Mr. Toru Miyauchi Professional Engineer, P.E.Jp (Mechanical Engineering) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง General Manager International Development, International Division Railway Technical Research Institute (RTRI) พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
   
อบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง B5209 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย Business Coaching ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายและจัดทำ Work Shop เพื่อแนะนำการสร้างโมเดลทางธุรกิจ เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน และมีมุมมองความคิดใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดอีก หนึ่งครั้งในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา
   
อบรมบุคลิกภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันโดยจัดระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณชีวณัฏฐ์ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันท์พละวงศ์ ผู้ดูแลผู้เข้าประกวด Miss Grand International คุณเกียรติศักดิ์ ตันระนา วิทยากรอิสระ คุณสุกัญญา สุจิตจร วิทยากรอิสระ คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล คุณจิตติมา พะนา จากส่วนกิจการนักศึกษา และคุณเดชากรณ์ สำราญดี จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร
   
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEICศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อทดสอบการทำข้อสอบ TOEIC ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลักษณะและองค์ประกอบของข้อสอบ TOEIC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบ TOEIC และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาและบุคลากร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 330 คน และได้มี การแบ่งกลุ่มเรียนทั้งหมด 5 กลุ่ม ระยะเวลาในการเรียนการสอนอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ และ อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากร
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา