หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       รายงานประจำปี       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 761384
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image
 CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2561
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2561
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 ประกอบด้วยกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทำงานอย่างมืออาชีพ” ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 1/2561 นี้ มีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 748 คน ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ (9 กรกฎาคม - 26 ตุลาคม 2561) ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่อง
ภาพบรรยากาศการทำ workshop หัวข้อ Working Standards/Operation Standards โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่อง เมื่อวันเสาร์ที่ 27ตุลาคม 2561 ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษารับทุนกองทุนสหกิจศึกษานานาชาติ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ​ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 4 ราย จากนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 13 คน และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศทุนละ 40,000 บาทตามระเบียบกองทุนฯ ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
workshop หัวข้อ Human Resource Management
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัด workshop หัวข้อ Human Resource Management เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลของ มทส.ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่องที่ดำเนินการร่วมกัน โดย น.ศ.ได้ทำ workshop ที่หลากหลาย เช่น ฝึกวิเคราะห์ว่าหากสถานประกอบการต้องการให้วิศวกรมี competency เรื่อง การวางแผนงานและการจัดการ วิศวกรต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอะไรบ้าง โดยที่ Workshops เหล่านี้ช่วยให้ นักศึกษาเห็นภาพกว้างของการเตรียมความพร้อมตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
วันนี้ (17 ตุลาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในโอกาสเข้ามาจัดกิจกรรมแนะนำโครงการ Early Recruitment เพื่อรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจะพิจารณารับนักศึกษาที่ผ่านสหกิจศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัทหลังจากจบการศึกษาแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์จากผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
   
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่อง
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่องที่ดำเนินการร่วมกัน โดยในเทอม 2/61 – 3/61 นี้จะมีนักศึกษา มทส.ไปปฏิบัติงานสหกิจที่สถานประกอบการในเครือของกลุ่มนี้ จำนวน 21 คน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก Automotive Human Resource Development Academy (AHRDA) ให้การอบรมนักศึกษาเรื่อง การออกแบบและพัฒนากระบวนการ และการอบรมเรื่องกระบวนการตรวจสอบ ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่อง  <<ภาพกิจกรรม>>
   
ICSO#1 : Inter Co-op Speak Out #1
วันนี้ (11 กันยายน 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ ร่วมกับนักศึกษา มทส. อีก 9 คน ได้จัดกิจกรรม ICSO#1 : Inter Co-op Speak Out #1 เพื่อฝึกทักษะการพูดและการสื่อสารระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ประกอบด้วย Mr. Hikaru Nakatani และ Ms. Yui Takaoka จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Jordan Alexander Johnson Mr. Clayton Nelson Ikuta และ Mr. Mathieu Francis Cyr จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา  <<ภาพกิจกรรม>>
   
ต้อนรับ นศ.สหกิจศึกษานานาชาติ
วันนี้ (10 กันยายน 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ที่เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd. และ HGST (Thailand) Co., Ltd. จำนวน 3 คน จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ประกอบด้วย Mr. Jordan Alexander Johnson Mr. Clayton Nelson Ikuta และ Mr. Mathieu Francis Cyr โดยก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาทั้ง 3 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย และจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ สำนักงานวิศวพันธกิจสัมพันธ์สากล (OGEE) นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับการแนะนำเรื่องการลงทะเบียนและรับฟังคำชี้แจงเรื่องการต่อวีซ่า โดย ศูนย์กิจการนานาชาติ อีกด้วย <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรมเตรียมสมัครงานสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสมัครงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 และ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 โดยมี ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนความเป็นสากล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรก เพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2562  <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรม Inter Co-op ExSharing#3
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Inter Co-op ExSharing#3 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น (Mr. Hikaru Nakatani และ Ms. Yui Takaoka) และจาก Durban University of Technology (Ms. Tebenguni Makhosazana Nxumalo) นำโดย อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รอง ผอ.ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับนักศึกษา มทส. อีก 9 คน ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และนักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561   <<ภาพกิจกรรม>>
   
รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา-มิชลิน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ​ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา สัมภาษณ์พร้อมสอบคัดเลือก และรับสมัครพนักงานประจำ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ​ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<ภาพกิจกรรม>>
   
ต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยรศ.ดร. กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ต้อนรับ Mr. Hikaru Nakatani และ Ms. Yui Takaoka นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ Miss Tebenguni Makhosazana Nxumalo นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จาก Durban University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้ ในการเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทั้งสามจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างเดือนกันยายน ณ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ สำนักงานวิศวพันธกิจสัมพันธ์สากล (OGEE) และสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ นักศึกษาทั้งสามคนจะมีกำหนดในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd ในระหว่างเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561   <<ภาพกิจกรรม>>
   
ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศ 1/2561
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานที่ประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา (มิถุนายน-สิงหาคม 2561) ประกอบด้วย การสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2560 รายงานผลจัดหางานสหกิจศึกษาในปีการศึกษาที่ 2560 ความคืบหน้าในการดำเนินงานสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) พิจารณารูปแบบกระบวนการ Pitching for Matching การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ การร่วมหารือและแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคตลอดจนการหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ตลอดทั้งเป็นการพบปะกันระหว่างประธานคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ประธานคณาจารย์นิเทศปีการศึกษา 2561 จากหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 37 หลักสูตรวิชา เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1  <<ภาพกิจกรรม>>
   
ศึกษาดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (รศ. ดร. กองพล อารีรักษ์) พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางไปศึกษาดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รศ. ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช) และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561  <<ภาพกิจกรรม>>
   
การประชุมหารือความร่วมมือ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่ออังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (F-9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา ประธานคณาจารย์นิเทศสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  <<ภาพกิจกรรม>>
    no
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Enterprise Co-op
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Enterprise Co-op โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำสหกิจศึกษาประกอบการ พร้อมทั้งกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและระดมสมอง ร่วมคิดโจทย์ธุรกิจสำหรับสหกิจศึกษาประกอบการ ระหว่างผู้ประกอบการกับคณาจารย์ โดยผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์) ให้เกียรติบรรยายเรื่องสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) และได้รับเกียรติจาก คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด, คุณภาณุ เล็กสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนเน็ต จำกัด, คุณพนิดา แซ่จิว ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด, คุณบุรินทร์ สังเกตกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, คุณเจือจิต จับกลาง เจ้าของกิจการ บ้านสวนกล้วยสมุนไพร, คุณรสิตา จรดล ผู้จัดการฟาร์ม กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม และคุณดำรงศักดิ์ จำปาปน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิธากร สตีล จำกัด และบริษัท ทเวนตี้ไฟว์ ทีทีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งให้เกียรติเป็น Mentor พร้อมทั้งร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและระดมสมอง ร่วมกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องลำตะคอง โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา  <<ภาพกิจกรรม>>
  อ่านข่าวก่อนหน้านี้
       
       
   
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา