หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 753492
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 46
 ภาพกิจกรรม สหกิจศึกษา
กิจกรรมประจำปี 2560    2559     2558          2557          2556          2555

   

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณสืบพงศ์ เกตุนุติ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมประกอบด้วยการมอบสัมฤทธิ บัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา สหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ การมอบเกียรติบัตรนักศึกษา สหกิจศึกษาดีเด่น การมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงาน สหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี้คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งที่ต้องมีและสิ่งที่พึงกระทำ”

<<รูปภาพกิจกรรม>>

   

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ "การสร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน " เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง B5208 และ B5210 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ หรือ ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเดิม สามารถพัฒนายกระดับศักยภาพการจัดการธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการสร้างทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้เกิดแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่ดี หรือแนวคิดของ การบริหารจัดการ เช่น ผู้ประกอบการซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

<<รูปภาพกิจกรรม>>

   
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา