หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 760088
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 113
 ภาพกิจกรรม สหกิจศึกษา
กิจกรรมประจำปี 2560    2559     2558          2557          2556          2555

   
ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และบุคลากร ได้เดินทาง เข้าพบ Mr. Toru Miyauchi Professional Engineer, P.E.Jp (Mechanical Engineering) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง General Manager International Development, International Division Railway Technical Research Institute (RTRI) พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านวิชาการและการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
   
อบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง B5209 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย Business Coaching ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายและจัดทำ Work Shop เพื่อแนะนำการสร้างโมเดลทางธุรกิจ เพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน และมีมุมมองความคิดใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดอีก หนึ่งครั้งในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา
   
อบรมบุคลิกภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมกับการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันโดยจัดระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณชีวณัฏฐ์ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันท์พละวงศ์ ผู้ดูแลผู้เข้าประกวด Miss Grand International คุณเกียรติศักดิ์ ตันระนา วิทยากรอิสระ คุณสุกัญญา สุจิตจร วิทยากรอิสระ คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล คุณจิตติมา พะนา จากส่วนกิจการนักศึกษา และคุณเดชากรณ์ สำราญดี จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นวิทยากร
   
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEICศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TOEIC ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อทดสอบการทำข้อสอบ TOEIC ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลักษณะและองค์ประกอบของข้อสอบ TOEIC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบ TOEIC และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาและบุคลากร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 330 คน และได้มี การแบ่งกลุ่มเรียนทั้งหมด 5 กลุ่ม ระยะเวลาในการเรียนการสอนอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ และ อาจารย์ ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference C    บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ตำบลหัวฬ่อ 
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Mr. Norikazu Ishikawa ประธานบริษัทฯ  เป็นประธานในพิธี  โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สหกิจศึกษาฯ และคณะผู้บริหารของบริษัท ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพกำหนดจัดสัมมนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 กับการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแคนทารี 304 โฮเทล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ จังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย/ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น การนำเสนอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา ระหว่างปี 2554-2558 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษากับ WD & HGST และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 55 คน

<<รูปภาพกิจกรรม>> เอกสารประกอบการบรรยาย 1 :: เอกสารประกอบการบรรยาย 2


ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้อง B4101 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี เป็นประธาน กิจกรรมนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ "สหกิจศึกษาให้มากกว่าที่คุณคิด" โดย ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแผนกวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณพนิดา แซ่จิว ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท BT Herbal จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมในการสู้กับปัญหา รวมถึงการปรับตัวสู่สังคมการทำงาน

รุปภาพกิจกรรม VDO


สัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกัน พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในการให้ความร่วมมือจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 –15.30 น. ณ โรงแรม โนโวเทล พัทยา โมดัส บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

รุปภาพกิจกรรม


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณสืบพงศ์ เกตุนุติ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กิจกรรมประกอบด้วยการมอบสัมฤทธิ บัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา สหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ การมอบเกียรติบัตรนักศึกษา สหกิจศึกษาดีเด่น การมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงาน สหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี้คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งที่ต้องมีและสิ่งที่พึงกระทำ”

<<รูปภาพกิจกรรม>>

   

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการอบรมหัวข้อ "การสร้างธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน " เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณยงยุทธ เทียนไชย ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการองค์กร เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง B5208 และ B5210 อาคารเรียนรวม 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ใหม่ หรือ ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเดิม สามารถพัฒนายกระดับศักยภาพการจัดการธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการสร้างทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้เกิดแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่ดี หรือแนวคิดของ การบริหารจัดการ เช่น ผู้ประกอบการซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

<<รูปภาพกิจกรรม>>

   
สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา