หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778600
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
ขั้นตอนการรัีบนักศึกษา สหกิจศึกษา
ขั้นตอนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
  1. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะจัดส่งหนังสือสำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และ แบบแจ้งรายละเอียดงานสหกิจศึกษา ให้กับสถานประกอบการ เพื่อสถานประกอบการสำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ก่อนส่งแจ้งรายละเอียดงานพร้อมจำนวนตำแหน่งงานที่ต้องการกลับมาที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในช่องทางที่สถานประกอบการสะดวก (ไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล์)
  2. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บันทึกข้อมูลความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการในฐานข้อมูลพร้อมทั้งประกาศงานที่สถานประกอบการเปิดรับสมัครงานสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาทราบบนระบบออนไลน์ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  3. นักศึกษาแจ้งชื่อสถานประกอบการที่ต้องการสมัครงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในกระบวนการ Matching (สาขาวิชาพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา)
  4. นักศึกษายื่นจดหมายสมัครงานสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ตนสนใจผ่านศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  5. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดส่งจดหมายสมัครงานพร้อมเอกสารหลักฐานของนักศึกษาสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งสถานประกอบการจะแจ้งผลการคัดเลือก โดยส่งแบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก กลับมายังศูนย์สหกิจศึกษา ทั้งนี้สถานประกอบการอาจนัดหมายสัมภาษณ์นักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ กับศูนย์สหกิจศึกษา หรือโทรศัพท์สัมภาษณ์นักศึกษาเป็นการเบื้องต้นได้
  6. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพประกาศผลให้นักศึกษาทราบบนระบบออนไลน์
  7. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะจัดส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาต่อสถานประกอบการเพื่อยืนยันการเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
  8. นักศึกษาจะติดต่อสถานประกอบการเพื่อนัดหมายเข้ารายงานตัว หลังจากทราบผลการคัดเลือกแล้ว