หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 768191
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 14
 ข้อบังคับ ประกาศ สหกิจศึกษา
ข้อบังคับสหกิจศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 
ประกาศสหกิจศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เรื่อง "แนวปฏิบัติตามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต"
  เรื่อง "การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2561 "
  เรื่อง "หลักเกณฑ์การขอรับทุนกองทุนสหกิจศึกษา และการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในต่างประเทศ พ.ศ. 2561"
  เรื่อง "รายชื่อผู้ได้รับทุนกองทุนสหกิจศึกษา และการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในต่างประเทศ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2561
 
ระเบียบสหกิจศึกษา
  ว่าด้วย "กองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) "