หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778395
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
การลา การชดเชย สหกิจศึกษา
การลางาน และการชดเชยเวลา
         การลางานของนักศึกษาจะต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถานประกอบการทุกอย่างอย่างเคร่งครัด และก่อนลางานนักศึกษาควรได้รับการอนุญาตจากพนักงานที่ปรึกษาก่อน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนักศึกษาจะต้องแจ้งให้พนักงานที่ปรึกษาทราบในภายหลังทันที ที่สามารถติดต่อพนักงานที่ปรึกษาได้
 
  การลาเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการไปยังสถานประกอบการหรือแจ้งขอตัวนักศึกษามาร่วมกิจกรรมเป็นรายบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องทำงานชดเชยตามระยะเวลาในการลา ซึ่งยืดหยุ่นได้ตามดุลยพินิจของสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีระยะเวลารวมในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ แต่หากเกินวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานในแต่ละภาคการศึกษา สถานประกอบการจะต้องแจ้งให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ทราบ ก่อนวันสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน