หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778512
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
สำหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้บรรยาย
นักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 และ 4
เปิดทุกภาคการศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
- ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
- บุคลากรสังกัดศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ
เนื้อหาวิชา

            วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ  การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานใน  สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5ส  ISO9000  วัฒนธรรมองค์กร  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอโครงการหรือผลงาน  การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและฝึกทักษะในการสมัครงานอาชีพ
  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
  4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ
  5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อปรับตัวสู่สังคมการทำงาน และกระตุ้นให้      นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
วิธีการประเมินผล
  1. คะแนนเข้าเรียน (Class Attendance) 10 %
  2. คะแนนเอกสารสมัครงาน (Application Letter, Resume and Application Form)  30 %
  3. คะแนนสอบปลายภาค (Final Examination)   60 %

หมายเหตุ :

  1. นักศึกษาต้องเข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกหัวข้อ  จึงจะมีสิทธิ์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหากมีเหตุจำเป็นต้องขาดเรียนให้ติดต่อฝ่ายพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์เพื่อขอชดเชย
  2. นักศึกษาต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 80 % จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินผล และมีสิทธิ์ไปปฏิบัติงาน