หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778600
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา
การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
           1. รับเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ตามวันเวลาที่กำหนด ได้แก่
    1.1   แบบเสนองานสหกิจศึกษา
    1.2 แผนที่ของสถานประกอบการ
    1.3 เอกสารประเมินผล (ซอง Supervisor) หากเป็นสถานประกอบการใหม่จะได้รับซองใหญ่เนื่องด้านในประกอบด้วยเอกสารประเมินผล และคู่มือสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ
    1.4 เอกสารอื่นๆ ของสถานประกอบการ (ถ้ามี)
  2. โทรติดต่อสถานประกอบการเพื่อรายงานตัวเบื้องต้น โดยติดต่อหาบุคคล B* หรือ A+B* ซึ่งสถานประกอบการมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน โดยนักศึกษาควรจะสอบถามเรื่องดังต่อไปนี้
    2.1

ความรู้/ทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

    2.2

เส้นทางไปสถานประกอบการ

    2.3

ขอคำแนะนำเรื่องที่พักที่ปลอดภัยและเดินทางสะดวก

    2.4 เวลาสถานที่และบุคคลที่รับรายงานตัว
    2.5 การแต่งกายระหว่างการปฏิบัติงาน
          2.6 เอกสารที่สถานประกอบการต้องการเพิ่มเติม เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สมุดบัญชีธนาคาร และรูปถ่าย เป็นต้น
  3. เข้ารายงานตัว ณ สถานประกอบการ ตามวันเวลาที่สถานประกอบการแจ้ง ควรแต่งกายในชุดพิธีการและไปก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
  4. ส่งเอกสารที่สถานประกอบการขอเพิ่มเติม (ถ้ามี) และส่งเอกสารประเมิน (ซอง Supervisor) ให้กับพนักงานพี่เลี้ยง
     
    * บุคคล B หมายถึง บุคคลที่สถานประกอบการมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับทางศูนย์สหกิจศึกษาฯ
   

** บุคคล A หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจในสถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องสหกิจศึกษา + บุคคล B (ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา)