หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 774390
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image
 
 
ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. ห้องประชุมวัจนสาร อาคารพญาไท พลาซ่า และการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่าน อาทิ การจัดกิจกรรมของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผล(ดูเพิ่มเติม)
 
กิจกรรม Focus Group หัวข้อ การนิเทศออนไลน์
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในหัวข้อ การนิเทศออนไลน์ เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้รับการนิเทศงานรูปแบบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 จำนวน 18 คน จาก 9 สาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการนิเทศงานในรูปแบบออนไลน์ รวมไปถึงเสนอแนวทางในการปรับปรุงเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการนิเทศงานของศูนย์สหกิจศึกษาฯดังกล่าว(ดูเพิ่มเติม)
 
ประชุมหารือความร่วมมืองานสหกิจศึกษาร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ และผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) นำโดย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนเพื่อหารือความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การรับบัณฑิต และนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าทำงาน ความร่วมมือในการจัดหลักสูตรการศึกษา(ดูเพิ่มเติม)
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษารับฟังโอวาทหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการบรรยายพิเศษจากผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และนายกสมาคมฯ จากสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี (ดูเพิ่มเติม)
 
นิเทศงานสหกิจศึกษา 8 เดือน บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ จำกัด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ เดินทางเข้านิเทศงานนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน ณ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (DSST) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์กำเนิดก๊าซ (Inflator) ในถุงลมนิรภัยสำหรับรถยนต์ โดยนักศึกษาที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ นายปริญญา โฮ๊ะดี นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานสหกิจศึกษา เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบงานโดยการติดตั้งเซนเซอร์ ตรวจจับแรงดันสำหรับเครื่องจักรในขณะขึ้นรูปชิ้นงาน ซึ่งสถานประกอบการพบว่าโครงงานของนักศึกษาสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของทางสถานประกอบการในด้าน (ดูเพิ่มเติม)
 
กิจกรรมนักศึกษารับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาค 2/2563
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขวัญและกำลังใจในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยใน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีกำหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ (ดูเพิ่มเติม)
 
จัดอบรมเรื่อง KPIs and Balanced Scorecard (สหกิจศึกษา 8 เดือน)
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่สนใจไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน ในหัวข้อ KPIs and Balanced Scorecard เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆขององค์กร รวมทั้งวิธีการกำหนดตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม โดยในการอบรมนักศึกษาจะได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม workshops ต่างๆ (ดูเพิ่มเติม)
 
การนิเทศงานสหกิจศึกษา 8 เดือน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล ตามโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือน ณ บริษัท บรรจงอินดัสเตรียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต drum brake และ disc brake โดยงานประจำที่นางสาวอธิษฐาน รับผิดชอบ คือ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการและก่อนส่งมอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ และโครงงานสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการลดของเสียจากปัญหาในกระบวนการหล่อชิ้นงาน ซึ่งผู้บริหารของบริษัทพบว่า นักศึกษามีสมรรถนะตรงกับความต้องการ สามารถทำงานจำนวนหนึ่งแทนหัวหน้างานได้ จึงตกลงรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 8 เดือนรุ่นต่อไปที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงมิถุนายน 2564 (ดูเพิ่มเติม)
 
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 8 เดือน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่สนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือนกับบริษัทที่เป็นสมาชิกของ TAPMA หัวข้อ “ภาวะผู้นำในองค์กร” เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยวิทยากร คือ ดร.มุจรินท์ บุรีนอก ผู้จัดการบริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 (ดูเพิ่มเติม)
 
การอบรมเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับนศ. สหกิจศึกษา 8 เดือน
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 คุณเกียรติศักดิ์ นิยมลาภ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ให้แก่นักศึกษาที่สนใจไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน ซึ่งในการอบรมนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.กิจกรรมหัวใจ Managerial Competency / 2.กิจกรรม Gap ที่ต้องพัฒนา / 3.กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (IDP)/ 4.กิจกรรม Speed twin
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้นอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้และแนวคิดในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแล้ว ยังได้รับความสนุกสนานและของรางวัลมากมายอีกด้วย (ดูเพิ่มเติม)
 
สอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
วันนี้ 2 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ ที่ปรึกษาโครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนา และคุณสมศักดิ์ ภู่ภักดี หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์) ในโอกาสเดินทางมาเยือนศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ดูเพิ่มเติม)
 
นิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง "CWIE - เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ" และบรรยากาศในงานประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นในรูปแบบบรรยายและรูปแบบจัดโปสเตอร์ ในประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ นวัตกรรมสหกิจศึกษา และประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มีสถาบันสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 10 สถาบัน จาก 17 สถาบัน (ดูเพิ่มเติม)
 
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยมี ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ในฐานะประธานเครือข่าย เป็นประธานที่ประชุม โดยมีระเบียบวาระเพื่อแจ้งให้สถาบันสมาชิกทราบประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดกิจกรรมวันสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 การส่งผลงานเข้าประกวดในระดับเครือข่าย และเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาได้แก่การจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นต้น
 
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียน การสอนสหกิจศึกษา ระหว่างมทส. กับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน สหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสร้างความร่วมมือ ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกสู่สถานประกอบการ ผ่านรูปแบบกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการจัดสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสการให้บริการแก่นักศึกษาที่กำลังจะสมัครงานสหกิจศึกษา และเพิ่มช่องทางการหาตำแหน่งงาน ด้านสหกิจศึกษารวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและศิษย์เก่าได้งาน โดยมี รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธี คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ ลงนามบันทึกบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และนายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการส่วนภูมิภาค (กลุ่มสหกิจศึกษา) นายธนา ทิพย์แสงทอง ผู้จัดการการตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ลงนามในฐานะพยาน
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 ประกอบด้วยกิจกรรม รับฟังโอวาทหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการบรรยายพิเศษ ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ผ่าน Face book Live โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในหัวข้อ “การใช้ชีวิตอย่างมืออาชีพ” ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 3/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดส่งนักศึกษาจำนวน 778 คน ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์
 
กิจกรรม Inter Co-op Intensive English Conversation (ICIEC) เทอม 3/2562
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Inter Co-op Intensive English Conversation (ICIEC) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ ในหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนองานและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ” ในช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2563 ด้วยรูปแบบการบรรยายและปฏิบัติการออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาลิตา แย้มวัณณังค์ วิทยากรอิสระ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 53 คน
 
กิจกรรมสัมมนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” นำโดย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ