หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 773935
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 ภาพกิจกรรม สหกิจศึกษา
 

   

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special Short Courses : ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้โครงการ Industry-based Career Development เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ทราบแนวทางในด้านอาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมทั้งทักษะทางด้านวิชาการและทักษะด้านสังคมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 83 คน

<<รูปภาพกิจกรรม>>


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือเบทาโกร จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp 2016 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2559 ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ ในเครือ เบทาโกร และป่าสัก ฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตอาหารสัตย์ กระบวนการผลิตอาหารสด และอาหารปรุงสุก จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเครือเบทาโกร และการร่วมทำกิจกรรมใน ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 ฐาน โดยมีนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 76 คน จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 10 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 25 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 14 คน และวิศวกรรมเกษตรและอาหาร จำนวน 27 คน คณาจารย์ 1 ท่าน จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ วิทยากรและพี่เลี้ยงจากเครือเบทาโกร จำนวน 3 คน และคณะทำงานจากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จำนวน 3 คน <<รูปภาพกิจกรรม>>

สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเตรียม สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยจัดบรรยาย หัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจแบบ E-business และ Digital Trend ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจากคุณยงยุทธ เทียนไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดมบุญ จำกัด (ธุรกิจ Business Coaching) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับโอกาสและการดำเนินธุรกิจผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล เพื่อนักศึกษาจะได้ทราบแนวโน้ม ว่าเทรนด์นักการตลาดที่ดำเนินธุรกิจผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล ในศตวรรษที่ 21 มีการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด และรู้จักการวางแผนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ <<รูปภาพกิจกรรม>>

สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ กลุ่มมิตรผล เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 ณ บริเวณโถงอาคารเรียนรวม 1 ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์ จัดโครงการประกวดเฟ้นหาไอเดียนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดคุณค่าให้พืชเศรษฐกิจ "Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016" พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติม เข้าไปดูได้ที่ www.mitrphol.com/bioinnovator สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ต.ค. นี้ <<รูปภาพกิจกรรม>>

สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจและตระหนักในการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยจัดระหว่างวันที่ 12-20 กันยายน 2559 ณ ห้องบรรณสารสาธิต อาคารบรรสารและสื่อการศึกษา โดยมีการฉายภาพยนตร์ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. The Social Network 2. The Devil wears Prada 3. มหา’ลัย เหมืองแร่ 4. Top Secret วัยรุ่นพันล้าน และ 5. Jobs สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก <<รูปภาพกิจกรรม>>

Career planning guideline by Betagro ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ได้จัดกิจกรรม Career planning guideline by Betagro ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เพื่อให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของเครือเบทาโกร การทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องและกระตุ้นให้นักศึกษา
เกิดความสนใจ และตระหนักในการพัฒนาตนเอง ให้พร้อมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพร้อมในการทำงาน โดยจัดเมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้อง F9131 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา <<รูปภาพกิจกรรม>>

หลักสูตร 7 Habits ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดฝึกอบรมนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพึงประสงค์ ในหลักสูตร 7 Habits (7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมกับการทำงาน โดยได้รับการอบรมจากวิทยากรพิเศษของ PacRim Leadership Center Co., Ltd. ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 อาคารหอพักนักศึกษา 5 และ อาคารหอพักนักศึกษา 6 มีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมทั้งหมด จำนวน 190 คน<<รูปภาพกิจกรรม>>

Industry-based Special Short course ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาช ีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special Short Courses : อุตสาหกรรมยานยนต์ ภายใต้โครงการ Industry-based Career Development เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท ซัมมิท ออโตบอดี้ อินดัสตรี จำกัด และ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับแนวค ิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรถ ยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมตั้ง แต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ประสบ การณ์จริงจากการศึกษาดูงาน เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการใน การผลิตรถยนต์ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจใน หน้าที่การทำงานมากยิ่งขึ้น  และทราบแนวทางในด้านอาชีพเก ี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ  มีนศ.เข้าร่วม 48 คน จาก 6 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ยังไม่สังกัดสาขาวิชา <<รูปภาพกิจกรรม>>

SUT COOP ASEAN CAMP 2016ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาและกิจการนานาชาติเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้จัด “SUT COOP ASEAN CAMP 2016” ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม และ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมความพร้อม และมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นการให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้แทนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเข้าร่วมงานอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ วิทยากรอิสระ และคุณธีระศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ตำแหน่ง Asia University Relation & Recruitment Manager , Talent Acquisition Manager , Human Resources บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัดร่วมเป็นวิทยากร <<รูปภาพกิจกรรม>>

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีลงนามร่วมมือกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสร้างร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อการสนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกัน
ในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวบุบผา วันดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย ากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ในนามขององค์กร <<รูปภาพพิธีลงนาม>>

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้าง
ขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่
ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน กิจกรรมประกอบด้วยการมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา สหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ การมอบเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น การมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี้คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งที่ต้องมีและสิ่งที่พึงกระทำ”

<<รูปภาพกิจกรรม>>

ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท และเพื่อเป็น
การเฟ้นหาผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเข้าแข่งขันในระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป โดยแบ่งการประกวดเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ โดยจัดการประกวดกลุ่มละ 2 ประเภท คือ ประเภท Oral presentation และ Poster ผลการประกวด ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้ คลิกอ่านรายละเอียด

<<รูปภาพกิจกรรม>>


การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2558 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีการปรับตัวด้านบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันโดยจัดระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2559 และระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณชีวณัฏฐ์ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา คุณวิศนไชย นันท์พละวงศ์ วิทยากรอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล และคุณจิตติมา พะนา จากส่วนกิจการนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากร

<<รูปภาพกิจกรรม>>

มัชฌิมนิเทศ 2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน กิจกรรมนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ "สหกิจศึกษา นวัตกรรม มทส." โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และการบรรยายพิเศษ "สหกิจศึกษาให้มากกว่าที่คุณคิด" โดย คุณพนิดา แซ่จิว ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประธานกรรมการบริษัท BT Herbal จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมในการสู้กับปัญหา รวมถึงการปรับตัวสู่สังคมการทำงาน​

<<รูปภาพกิจกรรม>>


Industry-based Career Camp : อุตสาหกรรมอาหาร

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือเบทาโกร จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp : อุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่  26-27 มีนาคม 2559 ณ โรงงานในเครือเบทาโกร และป่าสัก ฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตอาหารสด และอาหารปรุงสุก จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการร่วมทำกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ จำนวน 10 ฐาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 73 คน จาก 4 สาขาวิชา วิทยากรและพี่เลี้ยงจากเครือเบทาโกร จำนวน 10 คน คณาจารย์ คณะทำงาน จำนวน  5 คน <<รูปภาพกิจกรรม>>


Job Fair & CO-OP Fair 2016ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน และคุณสุวรรณ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมกัน ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 89 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 1,738 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลตำแหน่งงานว่างให้แก่ผู้สนใจสมัครงาน ในขณะเดียวกัน นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสมัครงานทั่วไป มีโอกาสได้สมัครงานตามความสนใจ ได้รับทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ตรงตามต้องการของสถานประกอบการ <<รูปภาพกิจกรรม>>


ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 10.00-15.00 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงงานของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนกระบวน     การคิดอย่างมีเหตุผล เกิดจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนเป็นการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวด        ในระดับเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและระดับชาติต่อไป โดยผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร  <<รูปภาพกิจกรรม>>


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีลงนามร่วมมือกับ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาทั้งสองฝ่ายด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมการติดตั้ง และซ่อมบำรุงลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน และส่งเสริมการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อมาเป็นพนักงานบริษัทโอทิส  ผู้บริหารบริษัท บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คุณตระการ ด่านกุล  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในนามขององค์กร <<รูปภาพพิธีลงนาม>>


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาช ีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจ ศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 17.00-18.30 น. ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ เทศไทย เป็นประธานในพิธีร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี และมีแขกผู้มีเกียรติร่วมเป ็นเกียรติ ได้แก่ คุณสมพงษ์ ศรีบยัวรอง ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 และคุณสุนทรีย์ รอดประจง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังห วัดนครราชสีมา อาจารย์ ดร.วิทวัส โมฬี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 
1. พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึก ษาให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้ รับผลการประเมินผ่านตามหลัก สูตรสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 623 คน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธี จำนวน 180 คน เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วน ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจึง ไม่สามารถมารับสัมฤทธิบัตรไ ด้ในวันนี้
2. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึ กษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติง านในสถานประกอบการต่างประเท ศ
เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ไ ด้รับการคัดเลือกเป็นนักศึก ษาสหกิจศึกษาดีเด่น รวม 22 คน
3. พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนกา รศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษ าที่ได้รับรางวัลในการประกว ดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ รวม จำนวน 14 คน
4. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “AEC : โอกาสของบัณฑิตไทย” โดย ท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย <<ภาพกิจกรรม>>


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี อ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คุณนพปฎล นิธากร ตำแหน่งผู้จัดการแผนกมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เครือเบทาโกร และคุณจักรพันธุ์ แผ่กระโทก บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้า งานขึ้นรูป Productions 1 บริษัท เค. เอ็ม. แอนด์ เอ. เอ. จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 84 คน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดสหกิจศึกษาในสถานประกอบการให้ได้ผลดี  เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างกันด้วย   <คลิกชมภาพการสัมมนา>