หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 773935
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image
 

 
ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 1/2561
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 ประกอบด้วยกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทำงานอย่างมืออาชีพ” ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 1/2561 นี้ มีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 748 คน ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ (9 กรกฎาคม - 26 ตุลาคม 2561) ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่อง
ภาพบรรยากาศการทำ workshop หัวข้อ Working Standards/Operation Standards โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่อง เมื่อวันเสาร์ที่ 27ตุลาคม 2561 ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษารับทุนกองทุนสหกิจศึกษานานาชาติ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ​ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 4 ราย จากนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 13 คน และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศทุนละ 40,000 บาทตามระเบียบกองทุนฯ ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
workshop หัวข้อ Human Resource Management
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัด workshop หัวข้อ Human Resource Management เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลของ มทส.ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการตามโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่องที่ดำเนินการร่วมกัน โดย น.ศ.ได้ทำ workshop ที่หลากหลาย เช่น ฝึกวิเคราะห์ว่าหากสถานประกอบการต้องการให้วิศวกรมี competency เรื่อง การวางแผนงานและการจัดการ วิศวกรต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอะไรบ้าง โดยที่ Workshops เหล่านี้ช่วยให้ นักศึกษาเห็นภาพกว้างของการเตรียมความพร้อมตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
วันนี้ (17 ตุลาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ในโอกาสเข้ามาจัดกิจกรรมแนะนำโครงการ Early Recruitment เพื่อรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจะพิจารณารับนักศึกษาที่ผ่านสหกิจศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัทหลังจากจบการศึกษาแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์จากผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
   
ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่อง
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่องที่ดำเนินการร่วมกัน โดยในเทอม 2/61 – 3/61 นี้จะมีนักศึกษา มทส.ไปปฏิบัติงานสหกิจที่สถานประกอบการในเครือของกลุ่มนี้ จำนวน 21 คน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก Automotive Human Resource Development Academy (AHRDA) ให้การอบรมนักศึกษาเรื่อง การออกแบบและพัฒนากระบวนการ และการอบรมเรื่องกระบวนการตรวจสอบ ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือนต่อเนื่อง  <<ภาพกิจกรรม>>
   
ICSO#1 : Inter Co-op Speak Out #1
วันนี้ (11 กันยายน 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ ร่วมกับนักศึกษา มทส. อีก 9 คน ได้จัดกิจกรรม ICSO#1 : Inter Co-op Speak Out #1 เพื่อฝึกทักษะการพูดและการสื่อสารระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ประกอบด้วย Mr. Hikaru Nakatani และ Ms. Yui Takaoka จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Jordan Alexander Johnson Mr. Clayton Nelson Ikuta และ Mr. Mathieu Francis Cyr จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา  <<ภาพกิจกรรม>>
   
ต้อนรับ นศ.สหกิจศึกษานานาชาติ
วันนี้ (10 กันยายน 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ที่เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd. และ HGST (Thailand) Co., Ltd. จำนวน 3 คน จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ประกอบด้วย Mr. Jordan Alexander Johnson Mr. Clayton Nelson Ikuta และ Mr. Mathieu Francis Cyr โดยก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาทั้ง 3 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย และจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ สำนักงานวิศวพันธกิจสัมพันธ์สากล (OGEE) นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับการแนะนำเรื่องการลงทะเบียนและรับฟังคำชี้แจงเรื่องการต่อวีซ่า โดย ศูนย์กิจการนานาชาติ อีกด้วย <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรมเตรียมสมัครงานสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสมัครงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 และ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 โดยมี ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนความเป็นสากล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรก เพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2562  <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรม Inter Co-op ExSharing#3
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Inter Co-op ExSharing#3 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น (Mr. Hikaru Nakatani และ Ms. Yui Takaoka) และจาก Durban University of Technology (Ms. Tebenguni Makhosazana Nxumalo) นำโดย อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รอง ผอ.ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับนักศึกษา มทส. อีก 9 คน ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และนักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561   <<ภาพกิจกรรม>>
   
รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา-มิชลิน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การต้อนรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ​ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา สัมภาษณ์พร้อมสอบคัดเลือก และรับสมัครพนักงานประจำ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ​ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<ภาพกิจกรรม>>
   
ต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยรศ.ดร. กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ อ.ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ต้อนรับ Mr. Hikaru Nakatani และ Ms. Yui Takaoka นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ Miss Tebenguni Makhosazana Nxumalo นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จาก Durban University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้ ในการเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทั้งสามจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างเดือนกันยายน ณ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ สำนักงานวิศวพันธกิจสัมพันธ์สากล (OGEE) และสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ นักศึกษาทั้งสามคนจะมีกำหนดในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ Western Digital (Thaialnd) Co., Ltd ในระหว่างเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561   <<ภาพกิจกรรม>>
   
ประชุมประธานคณาจารย์นิเทศ 1/2561
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานที่ประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา (มิถุนายน-สิงหาคม 2561) ประกอบด้วย การสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2560 รายงานผลจัดหางานสหกิจศึกษาในปีการศึกษาที่ 2560 ความคืบหน้าในการดำเนินงานสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) พิจารณารูปแบบกระบวนการ Pitching for Matching การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ การร่วมหารือและแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคตลอดจนการหาแนวทางการทำงานร่วมกัน ตลอดทั้งเป็นการพบปะกันระหว่างประธานคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ประธานคณาจารย์นิเทศปีการศึกษา 2561 จากหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 37 หลักสูตรวิชา เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. – 13.45 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1  <<ภาพกิจกรรม>>
   
ศึกษาดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (รศ. ดร. กองพล อารีรักษ์) พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางไปศึกษาดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รศ. ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช) และคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561  <<ภาพกิจกรรม>>
   
การประชุมหารือความร่วมมือ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่ออังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (F-9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา ประธานคณาจารย์นิเทศสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  <<ภาพกิจกรรม>>
    no
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Enterprise Co-op
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Enterprise Co-op โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำสหกิจศึกษาประกอบการ พร้อมทั้งกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและระดมสมอง ร่วมคิดโจทย์ธุรกิจสำหรับสหกิจศึกษาประกอบการ ระหว่างผู้ประกอบการกับคณาจารย์ โดยผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์) ให้เกียรติบรรยายเรื่องสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) และได้รับเกียรติจาก คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด, คุณภาณุ เล็กสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนเน็ต จำกัด, คุณพนิดา แซ่จิว ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด, คุณบุรินทร์ สังเกตกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, คุณเจือจิต จับกลาง เจ้าของกิจการ บ้านสวนกล้วยสมุนไพร, คุณรสิตา จรดล ผู้จัดการฟาร์ม กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม และคุณดำรงศักดิ์ จำปาปน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิธากร สตีล จำกัด และบริษัท ทเวนตี้ไฟว์ ทีทีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งให้เกียรติเป็น Mentor พร้อมทั้งร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและระดมสมอง ร่วมกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องลำตะคอง โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา  <<ภาพกิจกรรม>>
กิจกรรมรับสมัครงานสหกิจศึกษา บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเดินทางมาสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 และ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<ภาพกิจกรรม>>
   
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล จากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<ภาพกิจกรรม>>
   
หารือความร่วมมือด้านการจัดสหกิจศึกษา
วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยรองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์) และหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการจัดสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<ภาพกิจกรรม>>
   
หารือความร่วมมือโครงการรับพนักงานใหม่เข้าทำงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดประชุมหารือความร่วมมือโครงการรับพนักงานใหม่เข้าทำงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสารวินิจ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และหาแนวทางในการเปิดรับพนักงานของบริษัทผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของบริษัทฯ โดยรองศาสาตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือ ร่วมกับดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี​ และบุคลากรฝ่ายทรัพยกรบุคคล จาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย
   

คุณอัจฉราภรณ์ ม่วงกรุง บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณกับศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในพิธีปราศรัยของอธิการบดี ในโอกาสครบ 28 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัย โดยเข้ารับโล่ดังกล่าวในฐานะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศิษย์เก่าสหกิจศึกษาดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณในวารสารสมาคมสหกิจศึกษาโลก ประจำปี 2561-2562
   
SUT Co-op FOTO Contest #3
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด "SUT Co-op FOTO Contest #3" เพื่อชิงรางวัล Popular vote เพียงหนึ่งเดียว ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท โดยการกด like หรือ กด Love ภาพที่ท่านชอบมากที่สุด ในระหว่างวันที่ 3 - 14 ส.ค. 61 (โดยจะนับคะแนนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 14 ส.ค. 61 และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)  <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรม "Inter Co-op ExSharing#2: ICES #2"
วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "Inter Co-op ExSharing#2: ICES #2" @SUT for a landing week ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ (บัณฑิตศึกษา) Mr. Yoshihiro Kushima จาก Kanazawa Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และอาจารย์ ดร.จิรัชญา อายะวรรณา ร่วมกับบัณฑิตศึกษา มทส. อีก 6 คน ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม Inter Co-op ExSharing#2 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และนักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ก่อนไปปฏิบัติงานในสัปดาห์ถัดไป ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd ระหว่างสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561  <<ภาพกิจกรรม>>
   
หารือความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์) ร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ รัตนพานี) ให้การต้อนรับ Professor Dr.Masahiro Inoue ตำแหน่ง Vice President จาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมหารือความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561   <<ภาพกิจกรรม>>
   
สัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op)
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการชั้นนำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด และ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์) และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมสหกิจศึกษา” โดย ศาสตราจรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวข้อ “หลักสูตรวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ (Minor Program in Entrepreneurship)” โดย รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม หัวข้อ “กระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาประกอบการ Enterprise Co-op” โดย รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสหกิจศึกษาประกอบการ Enterprise Co-op” โดยหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งการระดมความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะและการเสวนา เรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op)” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันสมาชิกเครือข่ายภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง มากกว่า 50 ท่าน    <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรม Industry-based Career Camp 2018
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับกลุ่มมิตรผล จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp 2018 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และโรงแรมเมเจอร์แกรนด์ ชุมแพ จ.ขอนแก่น นำโดยอาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผอ.ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เรียนรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมน้ำตาลแบบครบวงจร รวมถึงเรื่องการบริหารงานทั้งหมดในกลุ่มมิตรผล กระบวนการการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านการเยี่ยมชม และปฏิบัติจริงตามสายอาชีพต่างๆ รวมถึงเพื่อให้ได้เรียนรู้การวางแผนสู่สายอาชีพตนเอง ในกลุ่มมิตรผลอีกด้วย โดยมีนักศึกษา มทส. และนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ม.ราชภัฏชัยภูมิ และม.วงษ์ชวลิตกุล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร รวมจำนวน 63 คน    <<ภาพกิจกรรม>>
   
ประชุมหารือความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา
วันนี้ (วันที่ 4 กรกฎาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับ ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และอาจารย์ ดร.อุเทน ลีตน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับ คุณสิทธิพรชัย รัตนะ (Position Campus Manager) จากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษา ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    <<ภาพกิจกรรม>>
   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันนี้ (วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 7 ท่าน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2    <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 3/2560
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 ประกอบด้วยกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทำงานอย่างมืออาชีพ” ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 3/2560 นี้ มีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 522 คน ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ (ระหว่าง 29 มีนาคม - 22 มิถุนายน 2561)    <<ภาพกิจกรรม>>
   
การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op)”
ขอเชิญคณาจารณ์และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมการสัมมนา "การเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Co-op) " ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
กิจกรรม Kick off Minor Program in Entrepreneurship
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off Minor Program in Entrepreneurship ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 17.00-18.00 ณ ห้อง 5101 อาคารเรียนรวม 2 >>>>มาฟังกันเยอะๆ นะคะ<<<<<
   
รับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2561
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานในพิธี โดยใน ภาคการศึกษาที่ 1/2561 มีกำหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 26 ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาที่กำลัง จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขวัญและกำลังใจในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในการนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รางวัลจากกิจกรรม “SUT CO-OP FOTO CONTEST #2” อีกด้วย    <<ภาพกิจกรรม>>
   
Inter Co-op The Series เรือเล็ก..ควรออกจากฝั่ง ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษานานาชาติ "Inter Co-op The Series เรือเล็ก..ควรออกจากฝั่ง ครั้งที่ 2" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ (Inter Co-op) ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ และสร้างแรงบันดาลใจในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติจากศิษย์เก่า มทส. โดยได้รับเกียรติจากคุณหัสดี พิมพ์สุวรรณ (พี่เต้ย SUT#16) ซึ่งเคยได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ ปฏิบัติสหกิจศึกษานานาชาติ ณ Bitmanagement Software GmbH ประเทศเยอรมนี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีบิวด์ จำกัด มาร่วมสร้าง “แรงบันดาลใจในการทำงานในต่างประเทศ” ให้กับน้อง ๆ ณ ห้อง B3103 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรม Industry-based Special Short Courses 2018
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Special Short Courses : ด้านวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ Industry-based Career Development เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (นครราชสีมา) โดยได้รับการต้อนรับจากคุณณัฐเสฏฐ์ ลือตระกูล ผู้อำนวยการอาวุธโส ฝ่ายวิศวกรรม กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการทำงาน โดยมีอาจารย์ ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 47 คน จาก 6 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมอุตสาหการ<<ภาพกิจกรรม>>
   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย ผศ.ดร.วันระดี ชาญวิรัตน์ และคณะ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 8 ท่าน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2<<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ (Inter Co-op)
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ (Inter Co-op) หัวข้อ “Intensive English Conversation #1" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ยื่นสมัครสหกิจศึกษานานาชาติ ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเพิ่มระดับความสามารถในการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC ได้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ Michael Sinclair Scott อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากรนำกิจกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2<<ภาพกิจกรรม>>
   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 9 ท่าน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2<<ภาพกิจกรรม>>
   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 18 ท่าน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2<<ภาพกิจกรรม>>
   
สัมภาษณ์ทุนสหกิจศึกษานานาชาติ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 1 ราย เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ University of Victoria ประเทศแคนาดา <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรมประกวดภาพถ่ายขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อชิงทุนการศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 3/2560 ส่งภาพถ่ายขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท โดยสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 13 กรกฎาคม 2561 กติกาและรายละเอียด คลิ๊ก https://drive.google.com/file/d/10U4v0URqd0j_EWNRQswQ-gyA21RTn70X/view
   
กิจกรรมแนะนำบริษัท เบโค ไทย จำกัด พร้อมกับประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เบโค ไทย จำกัด ในโอกาสที่สถานประกอบการเดินทางมาประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษาของบริษัทในคราวเดียวกัน ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<ตำแหน่งงาน>>     <<ภาพกิจกรรม>>
   
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00-18.30 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย 1. พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและได้รับผลการประเมินผ่านตามหลักสูตร สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1,286 คน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวน 362 คน เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนได้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจึงไม่สามารถมารับสัมฤทธิบัตรได้ในวันนี้ 2. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ รวม 10 คน เกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น รวม 9 คน 3. พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มสังคมศาสตร์ รวม จำนวน 3 คน 4. พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายฯ รวม จำนวน 5 คน 5. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ” โดย คุณหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ได้เชิญคุณอังคณา ธนปิยะวาณิชย์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สหกิจศึกษาให้มากกว่าที่คุณคิด” มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังกว่า 1,200 คน <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานสหกิจศึกษา ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม และวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้อง B4101 แต่งกายชุดพิธีการ (งดใส่เสื้อคลุมทับ) หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://goo.gl/yqSGmi แล้วนำส่งที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ก่อนถึงวันที่จัดกิจกรรม สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-4422-3040
   
กิจกรรม "Inter Co-op ExSharing#1: ICES #1"
วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "Inter Co-op ExSharing#1: ICES #1" @SUT for a landing week ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา (Mr. Alejandro Torres-Martinez, Mr. Christopher Aaron Dodd, Mr. Daniel George Mains, Mr. Thomas Ian Mastromonaco และ Mr. Suchawit Wongwaroran) นำโดย อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับนักศึกษา มทส. อีก 27 คน ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม Inter Co-op ExSharing#1 เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และนักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ก่อนไปปฏิบัติงานในสัปดาห์ถัดไป ณ Western Digital (Thailand) Co., Ltd และ HGST (Thailand) Co., Ltd. ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 <<ภาพกิจกรรม>>
   
กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2561
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานร่วมกับ คุณปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ในปีนี้ มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 117 แห่ง ตำแหน่งงานระดับปริญญาตรีมากกว่า 2,000 อัตรา นอกจากนี้จัดกิจกรรมทดสอบความถนัดทางอาชีพ และมีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย <<ภาพกิจกรรม>>
   
สัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ​​ ​ กำหนดจัดสัมมนาผู้ประกอบการที่ร่วมดำเนินงานสหกิจศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องลำตะคอง 2-3 โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา​​ ภาพกิจกรรม
   
การประกวด "SUT Co-op FOTO Contest #2"
ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด "SUT Co-op FOTO Contest #2" เพื่อชิงรางวัล Popular vote เพียงหนึ่งเดียว ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท โดยการกด like หรือ กด Love ภาพที่ท่านชอบมากที่สุด ในระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 5 เม.ย. 61 (โดยจะนับคะแนนเวลา 21.30 น. ของวันที่ 5 เม.ย. 61 และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) โดยสามารถเข้าไปโหวตได้ที่ Link : Facebook : Co-Op Suranaree University of Technology ​​
   
สัมมนาบุคลากรผู้แฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อจัดการความรู้สหกิจศึกษา
ขอเชิญเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมการสัมมนา “บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อการจัดการความรู้สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วยกิจกรรม
 • การบรรยาย
       - การบริหารจัดการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มทส.
       - การเตรียมความพร้อมนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
       - กระบวนการจัดหางาน
       - การนิเทศงานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานสหกิจศึกษา
       - การบริหารจัดการเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษา
       - สหกิจศึกษานานาชาติ
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสหกิจศึกษาระหว่างบุคลากรจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 15 สถาบัน ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานจากสถานประกอบการชั้นนำระดับประเทศ
 • ​​
     
  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต
  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆสำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
     
  สัมมนาภายในหน่วยงานในหัวข้อ “Organization Profile”
  วันที่่ 26 มีนาคม 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดกิจกรรมสัมมนาภายในหน่วยงานในหัวข้อ “Organization Profile” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้าน Organization Profile มาแนะนำความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
     
  สัมมนาศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ
  วันที่่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ และผู้บริหารสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า และหาแนวทางความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาเพื่อหาพี่เลี้ยงที่เป็นศิษย์เก่ากับการจัดสหกิจศึกษารูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Enterprise Co-op โดยท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "การผนึกพลังสร้างบัณฑิต 4.0 ของ มทส." และผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ (รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์) เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 107 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
     
  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา
  วันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ อาจารย์ ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ เกิดไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ให้การต้อนรับ Mr. Wang Chia Ching ผู้บริหารจากบริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด ในโอกาสประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสหกิจศึกษาของบริษัท ทั้งนี้ได้หารือความร่วมมือการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัทในคราวนี้ด้วย
  สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>