หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778105
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
 Image
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 26 ท่าน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี์  <<ภาพกิจกรรม>>
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 ประกอบด้วยกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาท และการบรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในหัวข้อ “การทำงานอย่างมืออาชีพ” และการบรรยายโดย คุณรัฐมงคล เหมรัตนานนท์ นายกสมาคมฯ จากสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 3/2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดส่งนักศึกษาจำนวน 663 คน ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง 28 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์  <<ภาพกิจกรรม>>
 
กิจกรรมสะท้อนคิดของนักศึกษาสหกิจศึกษา 8 เดือน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมรายงานผลสะท้อนคิดของนักศึกษาสหกิจศึกษา 8 เดือน โดยโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือน มีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่างภาคสหกิจศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนทั้งสิ้น 51 คน เข้าร่วมโครงการ และเพื่อเป็นการศึกษาผลการจัดสหกิจศึกษา 8 เดือน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จึงได้จัดกิจกรรมสะท้อนคิดของนักศึกษาสหกิจศึกษา 8 เดือน เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการเรียนรู้ผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการดำเนินโครงการต่อไป  <<ภาพกิจกรรม>>
 
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดสหกิจศึกษา 8 เดือน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการจัดสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่อง (8 เดือน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาธิต ออมจินดาทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ/ผู้ตาม และการปรับตัวในสภาพแวดล้อมการทำงาน" , คุณเศรษฐกร คำวงค์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามเออีซี พาร์ทเนอร์ จำกัด ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน" และผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพวิศวกร" ณ ห้องสัมมนาวิศวพัฒน์ 1 ชั้น 1 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดังนี้ 1.รางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๓ ประจำปีการศึกษาที่ ๒๕๖๑ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ ชนะเลิศ ๕,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๓,0000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ๒,0000 บาท
2.รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่ฝ่ายพัฒนาอาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ​​  <<รายชื่อผู้ได้รับรางวัล>>
 
ประชุมหารือการจัดสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ จำกัด
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกับ รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อ. ดร.ธีทัต ดลวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ ดร.ตระการ ด่านกุล กรรมการผู้จัดการ, คุณเนาวนิต รุจิระวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, คุณพรวิภา รุจิระชัยศักดิ์ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล, คุณสุรศักดิ์ หงษ์ทอง รองผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง, คุณสันติ ศรีวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และคุณวิทยา สถิตชัย วิศวกรโครงการ จากบริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือการจัดสหกิจศึกษา ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
มทส. ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง ภายใต้แนวคิด "หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน" ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่ 1. “Future Direction for International Cooperative and Work- Integrated Education” โดย Prof. Dr. Nancy Johnston, President of WACE 2. “ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองของสถานศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย 3. “ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองของสถานประกอบการ” โดย ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การแสดงนิทรรศการงานสหกิจศึกษาและการมอบรางวัล "สหกิจศึกษาดีเด่น" ระดับชาติ ประจำปี 2562 แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาและสถานประกอบการ โครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ​​  <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษารับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ (1/2562)
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ​ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้มีนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 1 ราย ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
การอบรม IATF16949 (IATF – International Automotive Task Force)
การอบรม IATF16949 (IATF – International Automotive Task Force) ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 8 เดือน โดยวิทยากรจากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 โดยข้อกำหนด IATF 16949 นี้มีเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการป้องกันของเสียและลดความผันแปรและความสูญเสียในสายงานผลิตรถยนต์ โดยใช้ process approach, PDCA และ risk-based thinking จากภาพเป็นการฝึกปฏิบัติหลักการบริหารองค์กรที่เน้นการบริหารเชิงกระบวนการ (process approach) โดยให้นักศึกษาฝึกระดมความคิดแล้วสร้าง Turtle diagram เพื่อกำหนดกระบวนการ (process) ปัจจัยเข้า (input) ปัจจัยออก (output) และ 4M (Machine, Method, Man, Measurement) สำหรับการประกอบเฟอร์นิเจอร์ การปะยางรถยนต์ การซักผ้า-รีดผ้า และการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น นอกจากนี้ ยังได้ฝึกทำ SWOT analysis (การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ประกอบด้วยจุดแข็งกับจุดอ่อน และปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วยโอกาสและภัยคุกคาม) โดยตัวอย่าง คือ การเปิดบริษัทขายเครื่องจักรออนไลน์ ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
SUT Jobfair & Coop Fair 2019
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญพบกับ SUT Jobfair & Coop Fair 2019 กิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1 ประกอบด้วยกิจกรรมรับฟังโอวาทหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธานในการให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทำงานอย่างมืออาชีพ” ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2/2561 นี้ มีนักศึกษาออกปฏิบัติสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,337 คน ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ (12 พฤศจิกายน 2561 – 1 มีนาคม 2562)  <<ภาพกิจกรรม>>
 
กิจกรรมสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2562 โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการสัมมมาภายใน ในหัวข้อ "กลยุทธ์การพัฒนาสหกิจศึกษา มทส สู่ความเป็นเลิศ" เพื่อให้บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน โดยการเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (นครราชสีมา) และศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
SUT E-Learning Co-op
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดทำชุดเตรียมความพร้อม และพัฒนาอาชีพ
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุติ และเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้ง 10 บทเรียน โดยในแต่ละบทเรียนประกอบไปด้วย วิดีโอบรรยาย เอกสารประกอบการเรียน  และแบบทดสอบ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองได้ที่ https:// elearning2.sut.ac.th/ ประเภทรายวิชา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
>> เตรียมสมัครงานสหกิจศึกษา
 
กิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศสหกิจศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาและค้นหาจุดเด่นหรือพรสวรรค์ของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน จากการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เพราะค้นหา เราจึงค้นพบความสำเร็จ” โดยคุณเกรียงศักดิ์ ปานกำเนิด วิทยากรบรรยาย จาก บริษัท เอสดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีแผนจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2562 จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนประมาณ 1,300 คน​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ต้อนรับสถานประกอบการ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคุณศักดิ์นรา งามเขียว ผู้บริหารฝ่ายบุคคลภาคอีสาน ธุรกิจสุกร, คุณเกรียงไกร ยะถา ผู้บริหารฝ่ายขายอีสานล่าง ธุรกิจสุกร และคุณศิริรัตน์ สร้อยแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สายธุรกิจสุกร อีสานตอนล่าง​ จากบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือการจัดสหกิจศึกษา ณ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
วันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับรองผู้อำนวนการและหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จำนวน 4 คน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 28 มกราคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกเครือข่ายฯ รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จัดโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ การพิจารณาเลือกคณะอนุกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ การพิจารณาปฏิทินกำหนดการประชุม รวมถึงการหารือในการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางในการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยกิจกรรมในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ” โดย คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
 
ต้อนรับ บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับคุณสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร​ และคณะผู้แทนจาก บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และรับสมัครพนักงาน ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​​  <<ภาพกิจกรรม>>
  อ่านข่าวก่อนหน้านี้