หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 773936
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 2
ภาพกิจกรรม สหกิจศึกษา
 

กิจกรรม"ภาษาอังกฤษสำหรับประสานประกอบการ"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญนักศึกษาที่จะสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "ภาษาอังกฤษสำหรัยสถานประกอบการ" ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม"พัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ สมัคร กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2013 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน 
การบรรยายและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2013 
จำนวน 12 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00-19.30 น. 
จำนวน 5 สัปดาห์ (วันละ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 
เรียนห้อง Lab com 7 อาคารเรียนรวม 2 เริ่มวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 – 09 กุมภาพันธ์ 2558 วิ
ทยากร : คุณรัชนีกร ทองมา 
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เท่านั้น !!! 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2557 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/GU2x3T 
ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://goo.gl/CYECxt
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-223054 ในวันและเวลาราชการ

กิจกรรม"สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาทุกคนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ
วันที่ 12 – 16 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ ห้องบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร ชั้น4
** ลงชื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ออนไลน์ได้ที่http://goo.gl/cXbdkB 
โทร. 044-223054 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิ จกรรมวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558
The Social Network วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 58
THE DEVIL WEARS PRADA วันอังคารที่ 13 มกราคม 58
มหา’ลัย เหมืองแร่ วันพุธที่ 14 มกราคม 58
Top Secret วัยรุ่นพันล้าน วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 58
Jobs สตีฟ จ็อบส์ อัจฉริยะเปลี่ยนโลก วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 58

กิจกรรม"SEMINAR CAREER CAMPUS ROADSHOW โดย Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co.,Ltd."
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.30 น.
10:00 – 11:30 Job Fair รับสมัครงาน ณ โถงเอนกประสงค์อาคารเรียนรว ม 1
13:00 – 16:30 SEMINAR CAREER CAMPUS ROADSHOW ณ ห้อง B2103 อาคารเรียนรวม 1
แนะนำบริษัท HTO วิสัยทัศน์ และแนะแนวอาชีพและอุตสาหกรร ม รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบกา รณ์ในการทำงานจากศิษย์เก่า มทส. 5 คน ประชาสัมพันธ์ และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโ ครงการ ทุนการศึกษา รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา  , และตำแหน่งงานว่าง
เล่นเกม ตอบคำถาม เพื่อรับของรางวัล และของที่ระลึก จาก HTO <<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการ อาชีพวิศวกร : โอกาสในการก้าวสู่อาเซียน"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "อาชีพวิศวกร : โอกาสในการก้าวสู่อาเซียน" ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 60 คน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ในการอบรมมีหลากหลายกิจกรรม อาทิ
- การบรรยายเรื่อง รอบรู้อาเซียน 360 องศา โดย อาจารย์ ดร.วิศิษฏ์พร วัฒนวาทิน จากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มทส.
- การบรรยายเรื่อง อาชีพวิศวกร:โอกาสในการก้าวสู่อาเซียน โดย ดร.การุญ จันทรางศุ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
- ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย จำกัด)
- นำเสนอรายงานและผลสะท้อนกลับ
- กิจกรรม Round Table Discussion
- ล่องเรือชมประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา/ไหว้พระวัดมงคลบพิตร/ชมโบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชร/ชมพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา <<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม " Industry-based Special Short Courses : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  2-3 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการจัดการ และสาขาอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Industry-based Special Short Courses : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกิจการเพื่อสังคม ณ กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระ ยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี โดยมีนักศึกษาจำนวน 80 คน ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มสมุนไพรหมู่บ้านดงบัง และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 <<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม "ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษา สำหรับคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษา สำหรับคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ โดยมีผู้แทนคณาจารย์จากสาขา วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน<<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม "รอบรู้ประชาคมอาเซียน : บทบาทและการเตรียมตัว"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมให้กับ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม"รอบรู้ประชาคมอาเซียน : บทบาทและการเตรียมตัว" บรรยายโดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 - 17.00 น. ห้อง B2103 อาคารเรียนรวม 1 <<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมให้กับ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 - 17.00 น. ห้อง B2102 อาคารเรียนรวม 1

กิจกรรม "ประชุมสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้จัดสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้พนักงานที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ในการนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งที่เป็นผู้แทนจากสถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษา และคณาจารย์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 79 คน <<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม "Industry-based Career Camp"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม Industry-based Career Camp สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  2-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสั ตว์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการผลิตพืช วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอื่นๆที่สนใจ โดยกิจกรรมนี้ ได้จัดขึ้นที่ ป่าสัก ฮิลล์ไซต์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี วันศุกร์ที่ 21- วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 <<ภาพกิจกรรม part 1>>        <<ภาพกิจกรรม part 2>>        <<คลิปวีดีโอกิจกรรม>>

กิจกรรม "มารยาทสากล"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม "มารยาทสากล" ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ และนักศึกษาทั่วไปที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ณ ห้อง B2103

กิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
กิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

กิจกรรม "หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2557"
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจจกรมรับฟังโอวาทจากท่านอธิการบดี หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2557 และการบรรยายพิเศษศหัวข้อ เทคนิคการสมัครงานและมุมมองของฝ่ายบุคคลต่อนักศึกษาจบใหม่ โดย คุณสุนทร นิธิธัญญานุรักษ์ ผู้จัดการแผนกบุคคลและความปลอดภัย บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด <<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสมัครงาน"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสมัครงาน" ทุกวันพฤหัสบดี (วันที่ 14, 21 สิงหาคม, 4, 11, 18, 25 กันยายน: 6 สัปดาห์) เวลา 14.00 - 16.00 น. โดย อาจารย์ ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ (4 สัปดาห์แรก) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (2 สัปดาห์สุดท้าย)

กิจกรรม "อบรมบุคลิกภาพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2557 "
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมอบรมบุคลิกภาพให้ กับนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษ า 1/ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีวณัฐฏ์ สุภัทโรบล ผู้จัดการกองประกวดนางสาวนครรา ชสีมา และรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายป ฏิบัติการ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล ร่วมเป็นวิทยากรกับ ผศ. ดร. หนึ่งหทัย ขอผลกลาง คุณชุติกาญจน์ สิริรัชพล และคุณจิตติมา พะนา ระหว่างวันที่ 8-16 กันยายน 2557 ณ ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 2 มทส.

กิจกรรม "ค่ายพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน SUT COOP ASEAN CAMP"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม "ค่ายพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน SUT COOP ASEAN CAMP" ให้กับนักศึกษาที่สนใจ ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดชั้นปี ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  5 - วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา <<ภาพกิจกรรมpart 1>> <<ภาพกิจกรรมpart 2>>

กิจกรรม "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557" เมื่่อวันศุกร์ที่ 1 และ 15 สิงหาคม 2557 ให้กับนักศึกษารหัส B56 ทุกสำนักวิชา เพื่อรับทราบความหมายและเข้าใจถึงหลักการสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมในการเข้าสู่การปฏิบัติงานเมื่อถึงชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศ.ดร.ประสาท สืบค้า เป็นปรธานในพิธี โดยในงานจะเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ สหกิจศึกษา มทส. โดย ผู้บริหารศูนย์สหกิจศึกษา ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร และผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี <<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม "TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ"
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
เปิดรับสมัครถึงวันพุธที่ 23 ก.ค. 57
กำหนดสอบ Pre-test ศุกร์ที่ 25 ก.ค. 57 เวลา 17.30-19.30 น.

กิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2010 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Microsoft Excel 2010 และเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการทำงาน ทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม - 19 กันยายน 2557

กิจกรรม "ร่วมสมัครงานกับ เครือเบทาโกร"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ เครือเบทาโกร ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียดตำแหน่งและการสัมภาษณ์งานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และเทคโนโลยีอาหาร ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ระหว่าง เวลา 08.30 – 16.00 น. (08.30-10.00 น. ณ ห้อง B3103 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตำแหน่งงานสหกิจศึกษารวมไปถึงการกรอกใบสมัครงานสหกิจศึกษา และเวลา 10.30–16.00 น. เป็นการสัมภาษณ์งาน สหกิจศึกษา ณ ห้องสัมภาษณ์ 1-3 ชั้น 2 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)

กิจกรรม "ร่วมสมัครงานกับ Ingredion"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจสหกิจศึกษาที่บริษัทในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมสมัครงานกับ Ingredion ซึ่งเป็นผู้นำที่ตอบโจทย์ลูกค้าในระดับโลกทางด้านส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่ม โรงกลั่มเบียร์และธุรกิจยา รวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 โดยมีการเปิดบูธรับสมัครงานและบรรยายข้อมูลเพิ่มเติม เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ โถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มทส. และนายบวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในนามขององค์กร <<อ่านต่อ>>    <<ภาพกิจกรรม>>

กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมให้กับ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษานานาชาติ" ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 - 18.00 น. ห้อง B 5101 อาคารเรียนรวม 2

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตร ให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 เวลา 17.00 - 18.30 น. โดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในการมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา และมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรสหกิจศึกษาดีเด่น
**หมายเหตุ นักศึกษาที่เข้ารับสัมฤธิบัตร ต้องมาลงทะเบียน และซ้อมรับในเวลา 14.30 น.
ดูกำหนดการ
ดูรายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันการเข้าร่วมพิธี
ดูรายชื่อนักศึกษาที่เกียรติบัตรดีเด่น
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม "วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว"
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในกิจกรรม "วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว" ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง B3103 อาคารเรียนรวม 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4422 3040, 0 4422 3054

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียด และตำแหน่งงาน บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียด และตำแหน่งงานที่เปิดรับให้กับบุคคลที่สนใจและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ B1205 และเวลา 13.00-15.00 น. ณ B1203 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ http://www.cppcnet.com/

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียด และตำแหน่งงาน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียด และตำแหน่งงานที่เปิดรับให้กับบุคคลที่สนใจและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ โถงเอนกประสงค์อาคาร เรียนรวม 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ http://www.3bb.co.th/3bb

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียด และตำแหน่งงาน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายละเอียด และตำแหน่งงานที่เปิดรับให้กับบุคคลที่สนใจและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. ณ โถงเอนกประสงค์อาคารเรียนรวม 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ http://www.trc-con.com/home.php

“รอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความท้าทาย และโอกาสของบัณฑิตไทยในตลาดแรงงานอาเซียน”
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรม “รอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความท้าทาย และโอกาสของบัณฑิตไทยในตลาดแรงงานอาเซียน” โดยวิทยากร คุณรัดเกล้า เจริญสุข ผู้จัดการแผนกพัฒนาศักยภาพ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง B3103 อาคารเรียนรวม 1

สหกิจศึกษานานาชาติ กับ มารยาทสากล
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ "มารยาทสากล" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์ นายมูฮัมหมัดอามีน มีเหาะ และ นายฟีรดาวส์ เลาะยะพา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้อง B 3103 อาคารเรียนรวม 1

ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัด “ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556” (SUT Jobfair & Coop Fair 2014) โดยมีสถานประกอบการ 107 แห่ง ตำแหน่งงานกว่า 6,000 อัตรา ให้แก่บัณฑิต นักศึกษา และผู้สนใจสมัครงานทั่วไป ได้สมัครงานตามคุณวุฒิและความสนใจ รวมทั้ง ตำแหน่งงานสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา มทส. ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการทำงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส. <<อ่านต่อ>>    <<ภาพกิจกรรม>>