หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 769375
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 7
ประกันคุณภาพ สหกิจศึกษา
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ รายการหลักฐาน

องค์ประกอบที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
หน้าที่ 8-16

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน

รายการหลักฐาน :

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.1-1

แผนกลยุทธ์การดำเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (2555-2559)

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.1-2

แผนปฏิบัติการประจำปีศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.2-1

SUT RM1 -2560

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.2-2

SUT RM1 -2560

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.4-2

คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures, SOP) งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาชีพฝ่ายพัฒนาอาชีพ ปีการศึกษา 2559

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.4-3

คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures, SOP) งานการจัดหางานสหกิจศึกษา ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559

 

 

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.4-4   

คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures, SOP) งานนิเทศงานสหกิจศึกษาและงานสารสนเทศสหกิจศึกษา ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.4-5

คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures, SOP)
งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปีการศึกษา 2559

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.5-4

สรุปผลการสัมมนาหน่วยงานประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-1

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เอกสารอ้างอิงที่ 1.1.6-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เอกสารประกอบ (อยู่ที่ภาคผนวก 1 เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ หน้า 52)

เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1

ตารางร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ก.ย.59) หน้าที่ 53-55

เอกสารประกอบที่ 1.1.1-2

ตารางร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58) หน้าที่ 56-58

เอกสารประกอบที่ 1.1.5-1

รายละเอียดงาน/โครงการของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ที่ต้อง          ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ 59

เอกสารประกอบที่ 1.1.5-2

รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2559 และครั้งที่ 4/2559 หน้าที่ 60-73

เอกสารประกอบที่ 1.1.5-3

ตารางข้อมูลข้อมูลบุคลากรที่เข้ารับการอบรมประจำปีการศึกษา 2559หน้าที่ 74-77

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
หน้าที่ 17-22

กระบวนการพัฒนาแผน    (1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58)

รายการหลักฐาน :

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารอ้างอิงที่ 1.2.1-1

ระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เอกสารอ้างอิงที่ 1.2.2-1

สรุปผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2559

เอกสารอ้างอิงที่ 1.2.3-1

รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
หน้าที่ 23-26

ระบบบริหารความเสี่ยง (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

รายการหลักฐาน : -

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารอ้างอิงที่    1.3.1-1

ภาระงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพปีการศึกษา 2559

เอกสารประกอบ (อยู่ที่ภาคผนวก 1 เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ หน้า 52)

เอกสารประกอบที่ 1.3.1-1

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หน้าที่ 78

เอกสารประกอบที่ 1.3.2-1

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสายปฏิบัติการ หน้าที่ 79-81

เอกสารประกอบที่ 1.3.2-2

การสัมภาษณ์งานพนักงาน หน้าที่ 82

เอกสารประกอบที่ 1.3.3-1

การกำหนดภาระงานสำหรับพนักงาน หน้าที่ 83-84

เอกสารประกอบที่ 1.3.5-1

รายชื่อโครงการของพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หน้าที่ 85

 

องค์ประกอบที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
หน้าที่ 27-30

ภารกิจของหน่วยงาน

การพัฒนานักศึกษา

รายการหลักฐาน : -

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1-1

รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ Industry-based Career Camp

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.1-2

รายงานการสำรวจความคิดเห็นสรุปแบบสอบถามทักษะบัณฑิตพึงประสงค์

เอกสารอ้างอิงที่ 2.1.2-1

คำสั่งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
หน้าที่ 31-37

การดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รายการหลักฐาน :

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบ (อยู่ที่ภาคผนวก 1 เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ หน้า 52)

เอกสารประกอบที่  2.2.1-1 แผนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education) หน้าที่ 86-88
เอกสารประกอบที่  2.2.3-1  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 89  
เอกสารประกอบที่  2.2.4-1 ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 90
เอกสารประกอบที่  2.2.5-1   สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559  หน้าที่ 91-92
เอกสารประกอบที่  2.2.7-1 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพ ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 93
เอกสารประกอบที่  2.2.8-1 ตารางแสดงการประเมินตนเองด้านการพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 94

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
หน้าที่ 38- 49

การดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ

รายการหลักฐาน :

เอกสารประกอบ (อยู่ที่ภาคผนวก 1 เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ หน้า 52)

เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.1-1 แผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปี 2559
เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.2-1 รายงานการจัดกิจกรรมรอบรู้ประชาคมอาเซียน
เอกสารอ้างอิงที่ 2.3.8-1 รายงานผลการสะท้อนจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/25559

เอกสารประกอบ :

เอกสารประกอบที่ 2.3.3-1 รายชื่อนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559หน้าที่ 95
เอกสารประกอบที่  2.3.3-2  รายชื่อนักศึกษาต่างชาติมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 96-97 ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 89  
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-1 ตารางประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ (โดยพนักงานที่ปรึกษา) ต่อการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 98
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-2 ตารางประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ (โดยพนักงานที่ปรึกษา) ต่อการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 99
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-3 ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 100-103
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-4 ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 104-106
เอกสารประกอบที่ 2.3.5-1 ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบนักศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ หน้าที่ 107
เอกสารประกอบที่ 2.3.5-2 ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบนักศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ หน้าที่ 108
เอกสารประกอบที่ 2.3.6-1 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการเข้าสู่งานอาชีพ ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบนักศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ หน้าที่ 109
เอกสารประกอบที่ 2.3.6-2 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อการเข้าสู่งานอาชีพ ปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบนักศึกษาในประเทศและนักศึกษานานาชาติ หน้าที่ 110
เอกสารประกอบที่ 2.3.7-1 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจาก ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในประเทศและนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 111
เอกสารประกอบที่ 2.3.7-2 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจาก ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในประเทศและนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ 112
เอกสารประกอบที่ 2.3.7-3 ตารางเปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังกลับจาก ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในประเทศและนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2555-2559 หน้าที่ 113