หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 752398
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 42
5S
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดหางานให้นักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการออกปฏิบัติงาน ภาค 2/2559
ผู้รับผิดชอบ สาขาที่รับผิดชอบ
1 เทคโนโลยีการผลิตพืช
2 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4 เทคโนโลยีธรณี
5 วิศวกรรมธรณี
6 วิทยาศาตร์ก้าวหน้า จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตฯ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

นางศิริรัชนี ฉายแสง
โทร. 0-4422-3109
Email: risa@sut.ac.th

 


1 นิเทศศาสตร์ (COMM)
2 สารสนเทศศึกษา (IS)
3 วิศวกรรมเคมี
4 วิศวกรรมโยธา
5 วิทยาศาสตร์การกีฬา
6 Inter Coop
นางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์
โทร. 0-4422-3052
Email: kamonwan@sut.ac.th

1 วิศวกรรมโลหการ
2 วิศวกรรมยานยนต์
3 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
4 วิศวกรรมอุตสาหการ
5  วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
6  วิศวกรรมการผลิต
7  เทคโนโลยีการจัดการ (การตลาด)
8  เทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์)
9
 เทคโนโลยีการจัดการ (การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ)

นางสาวพัชรี ขอหมั่นกลาง
โทร. 0-4422-3047
Email: patcharee@sut.ac.th

 

 

 


1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2 วิศวกรรมโทรคมนาคม
3 วิศวกรรมไฟฟ้า
4 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5 วิศวกรรมเครื่องกล
6 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
7 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
8 ซอฟต์แวร์วิสาหกิจ (ES)

นางสาวภัทร์พิรัล ภูนนทิวรรธน์
โทร. 0-4422-3057
Email: phatpiran@sut.ac.th

 


1 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
2 วิศวกรรมอากาศยาน
3 วิศวกรรมเซรามิก
4 วิศวกรรมพอลิเมอร์
5 อนามัยสิ่งแวดล้อม
6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)
 7  เทคโนโลยีอาหาร
นางสาวภานิชา นพธนัตถ์พร
โทร. 0-4422-3051
Email: panichar@sut.ac.th