หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 749903
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 7
5S
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานนิเทศให้อาจารย์ ในแต่ละสาขาวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
ผู้รับผิดชอบ สาขาที่รับผิดชอบ
1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2
วิศวกรรมเซรามิก
3
วิศวกรรมพอลิเมอร์
4
วิศวกรรมไฟฟ้า
5
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
6
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางกรวรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
โทร. 0 4422 3058
Email: kwan@sut.ac.th

1
วิศวกรรมเครื่องกล
2
วิศวกรรมยานยนต์
3
วิศวกรรมอากาศยาน
4
วิศวกรรมโยธา
5
วิศวกรรมธรณี
6
เทคโนโลยีธรณี
7
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
8
วิศวกรรมการผลิต
9
วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
10
เทคโนโลยีการจัดการ (LG)
11
เทคโนโลยีการจัดการ (ENT)
นางสาวกัญพัชญ์ ทองคำ 
โทร. 0 4422 3055
Email: aor@sut.ac.th

1
วิศวกรรมโทรคมนาคม
2
วิศวกรรมโลหการ
3
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
4
วิศวกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์
5
เทคโนโลยีการผลิตพืช
6
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
7
เทคโนโลยีอาหาร
8
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ES)
9
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)
10
เทคโนโลยีสารสนเทศ (COMM)
11
ทคโนโลยีสารสนเทศ (IS)
12
อนามัยสิ่งแวดล้อม
13
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นางธัญญ์กรชนัท
นิ่มเจริญนิยม 
โทร. 0 4422 3098
Email: wachira@sut.ac.th