หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 761145
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
5S
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานนิเทศให้อาจารย์ ในแต่ละสาขาวิชา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
ผู้รับผิดชอบ สาขาที่รับผิดชอบ
1
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2
วิศวกรรมเซรามิก
3
วิศวกรรมพอลิเมอร์
4
วิศวกรรมไฟฟ้า
5
วิศวกรรมโลหการ
6
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
7
วิศวกรรมธรณี
8
เทคโนโลยีธรณี
9
วิศวกรรมอุตสาหการ
10
วิศวกรรมการผลิต
11
วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
12
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
13
วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางกรวรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
โทร. 0 4422 3058
Email: kwan@sut.ac.th

1
วิศวกรรมเครื่องกล
2
วิศวกรรมยานยนต์
3
วิศวกรรมอากาศยาน
4
วิศวกรรมโทรคมนาคม
5
วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์
6
เทคโนโลยีอาหาร
7
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
8
เทคโนโลยีการจัดการ (MKT)
9
เทคโนโลยีการจัดการ (LGT)
10
เทคโนโลยีการจัดการ (ENT)
11
อนามัยสิ่งแวดล้อม
12
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นางสาวกัญพัชญ์ ทองคำ 
โทร. 0 4422 3055
Email: aor@sut.ac.th

1
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2
วิศวกรรมขนส่ง และโลจิสติกส์
3
วิศวกรรมเคมี
4
วิศวกรรมโยธา
5
เทคโนโลยีการผลิตพืช
6
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ES)
7
เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)
8
เทคโนโลยีสารสนเทศ (COMM)
9
ทคโนโลยีสารสนเทศ (IS)
นางธัญญ์กรชนัท
นิ่มเจริญนิยม 
โทร. 0 4422 3098
Email: wachira@sut.ac.th

สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา สหกิจศึกษา