หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778458
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกิจศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับนักศึกษาสหกิจศึกษา
  ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้พร้อมที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  ตอบ : นักศึกษาต้องทราบถึงคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ ต้องสอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนทำการสมัครงานสหกิจศึกษา ต้องผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่สาขาวิชากำหนด ไม่อยู่ระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และนักศึกษาต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านวิชาการ ทักษะการทำงาน ทักษะทางภาษา ทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น และบุคลิกภาพ เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาควรวางแผนในอนาคตว่าตัวเองต้องการประกอบอาชีพอะไร สถานประกอบการหรือองค์กรประเภทใดที่รับเข้าทำงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกงานสหกิจศึกษา
     
  ไปทำงานจริง ๆ กับไปสหกิจศึกษาจะมีความยากง่ายในการทำงาน และมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
  ตอบ : การปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีระยะเวลาเพียง 16 สัปดาห์  ความยากง่ายของการทำงานขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ความคาดหวังของสถานประกอบการ คุณลักษณะและความรู้ความสามารถของนักศึกษา หากนักศึกษาพบปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจะมีพนักงานที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานคอยให้คำแนะนำ และนักศึกษาสามารถขอคำแนะนำจากคณาจารย์ในสาขาวิชาได้  ขณะเดียวกันสถานประกอบการยังมองเราเป็นนักศึกษาเสมอและมักให้อภัยหากเกิดความผิดพลาดที่ไม่รุนแรง  ซึ่งต่างจากชีวิตการทำงานจริง ๆ  ต้องเป็นผู้ใหญ่  ต้องมีความรับผิดชอบสูง  ต้องมีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ความผิดพลาดต้องไม่มีหรือมีน้อยที่สุด หากเราทำงานไร้ประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กร นั่นคือความเสียหายที่องค์กรรับไม่ได้
     
  สมัครงานแล้วจะได้งานเลยหรือไม่
  ตอบ : การได้งานหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคัดเลือกของสถานประกอบการเป็นหลัก หากนักศึกษาไม่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสมัครงานเพื่อเลือกสถานประกอบการใหม่จนกว่าจะได้งาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาและสาขาวิชาจะเป็นผู้ให้คำแนะนำการเลือกสถานประกอบการให้กับนักศึกษารวมทั้งการจัดทำจดหมายสมัครงานของนักศึกษาด้วย
     
  ถ้าสมัครไปสหกิจศึกษาจะได้ทุกคนไหมคะ
  ตอบ : เนื่องจากนักศึกษา มทส. ทุกคนต้องเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา แต่ละสาขาวิชาจะมีความยากง่ายในการจัดหางานมารองรับนักศึกษาต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้พยายามหางานที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอยู่แล้ว ตัวนักศึกษาต้องมีความพยายามในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานด้วย เช่น พัฒนาทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าประทับใจ เป็นต้น
     
  บริษัทที่จะไปสหกิจศึกษา เป็นบริษัทที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้หรือว่าเราต้องหามาเอง และเราหาบริษัทเองได้หรือไม่
  ตอบ : โดยปกติบริษัทที่ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานจะเป็นบริษัทที่รับนักศึกษาแล้ว โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะเป็นผู้ติดต่อบริษัทให้กับนักศึกษาเองเพื่อให้สถานประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯ ทั้งนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาติดต่อบริษัทเองเพราะอาจสร้างความวุ่นวายหรือสร้างความสับสนให้กับบริษัทได้ และศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะสนับสนุนให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ บริษัทที่เคยรับนักศึกษาแล้วเพราะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทเหล่านั้นจะปฏิบัติต่อนักศึกษาตามหลักการสหกิจศึกษา แต่อย่างไรก็ตามศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแนะนำบริษัทที่สนใจได้ในช่วงเวลาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนด และศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะพิจารณาว่าบริษัทนั้นมีความเหมาะสมกับสาขาวิชาหรือไม่ โดยสาขาวิชาจะต้องรับรองงานก่อนที่นักศึกษาจะสมัคร
     
  ได้งานแล้วจะเปลี่ยนสถานประกอบการได้หรือไม่
  ตอบ : เมื่อนักศึกษาได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนสถานประกอบการใหม่เนื่องจากสถานประกอบการเหล่านั้นได้เตรียมบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้น การเปลี่ยนสถานประกอบการใหม่ของนักศึกษาอาจมีผลกระทบต่อการรับนักศึกษาในรุ่นถัดไป และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระบุว่าเมื่อประกาศผลการคัดเลือกแล้วนักศึกษาทุกคนจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจะขอลาออกหรือเลื่อนการไปปฏิบัติงานไม่ได้ ยกเว้นในกรณีที่เจ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
     
  บริษัทที่เราไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่เข้าใจหลักการสหกิจศึกษาเลยจะทำอย่างไร
  ตอบ : ต้องยอมรับว่ายังมีสถานประกอบการอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจหลักการสหกิจศึกษาอยู่ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่เพิ่งรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ถึงแม้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะได้อธิบายให้สถานประกอบการเข้าใจทั้งโดยเอกสารหรือการพูดคุยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะอธิบายหลักการสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการเข้าใจได้ดีที่สุดคือตัวนักศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานประกอบการนั้น หากเกินความสามารถของนักศึกษาที่จะอธิบายให้สถานประกอบการเข้าใจได้ นักศึกษาควรติดต่อเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาโดยเร็วเพื่อประสานงานกับสถานประกอบการจนกว่างานที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติจะมีคุณภาพตรงตามหลักสูตรที่ศึกษา และสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ในระหว่างการปฏิบัติงานจะมีคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาไปนิเทศงาน นักศึกษาสามารถแจ้งข้อมูลนี้ให้คณาจารย์ทราบ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้
     
  จะทำอย่างไรดีถ้างานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่ำกว่าความสามารถของนักศึกษา เช่น งานถ่ายเอกสาร ชงกาแฟ
  ตอบ : งานที่ไม่มีคุณภาพหรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่างานถ่ายเอกสารชงกาแฟ เป็นงานที่ไม่พึงประสงค์หากนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์ แล้วได้รับมอบหมายให้ทำงานประเภทนี้เป็นประจำ นักศึกษาควรแสดงศักยภาพให้สถานประกอบการเห็นว่าสามารถทำงานได้มากกว่านี้ ด้วยการของานอื่นที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่คิดว่าสามารถช่วยพัฒนางานสถานประกอบการได้ หรือแจ้งไปที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ และคณาจารย์เพื่อให้สถานประกอบการช่วยปรับงาน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลย ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ต้องขอเปลี่ยนสถานประกอบการใหม่ถ้าสถานประกอบการนั้นไม่เห็นความสำคัญของการมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่างานเหล่านี้จะไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรมากนัก นักศึกษาควรช่วยเหลือพนักงานที่ปรึกษาหรือสถานประกอบการถ้ามีโอกาสตามสมควร
   
  หากเกิดปัญหาเนื่องจากสถานประกอบการไม่ยอมแต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษา หรือแต่งตั้งแล้วแต่พนักงานที่ปรึกษามักไม่ว่าง ยุ่งอยู่ตลอดเวลาจะทำอย่างไร
  ตอบ : ประการแรกขอให้นักศึกษาปรึกษากับฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการซึ่งมีหน้าที่ในการแต่งตั้งพนักงานที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษา หรือในกรณีที่นักศึกษาเริ่มคุ้นเคยกับสถานประกอบการแล้ว นักศึกษาสามารถทาบทามพนักงานอาวุโสที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเดียวกันหรือมีประสบการณ์ในงานนั้นเป็นอย่างดี โดยการเสนอชื่อหรือขอคำปรึกษากับฝ่ายบริหารงานบุคคลเพื่อแต่งตั้งพนักงานที่นักศึกษาที่ได้ทาบทามไว้แล้ว แต่ถ้าสุดวิสัยที่นักศึกษาจะแก้ไขปัญหาได้ควรติดต่อกลับมาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยเร็วที่สุด ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะได้ประสานงานกับสถานประกอบการในรายละเอียด ในกรณีที่พนักงานที่ปรึกษาไม่ว่างหรือยุ่งอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเวลาสั่งงาน หรือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษาควรหาเวลาพูดคุยกับพนักงานที่ปรึกษา อาจเขียนโน้ต หรือ E-mail เพื่อนัดหมายให้ได้ในช่วงแรกก่อน และเมื่อมีโอกาสพูดคุยแล้วควรขอร้องให้พนักงานที่ปรึกษาช่วยกำหนดวันเวลาที่แน่นอนที่จะพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อมอบหมายงานและติดตามงานอย่างน้อยควรมีโอกาสพูดคุยประมาณครึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในกรณีนี้นักศึกษาควรเตรียมหัวข้อการพูดคุย หรือข้อมูลเพื่อขอคำปรึกษาเพื่อประหยัดเวลาของพี่เลี้ยง หากยังไม่ได้ผลควรแจ้งฝ่ายบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการหรือแจ้งมาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
   
  ในวันที่อาจารย์มานิเทศงานสหกิจศึกษาแล้วนักศึกษาไม่ว่าง หรือต้องเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานกระทันหัน หรือป่วยไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้จะต้องทำอย่างไร
  ตอบ : ก่อนอื่นนักศึกษาควรทราบว่าจะมีคณาจารย์มานิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่นักศึกษาปฏิบัติงาน ซึ่งศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะเป็นผู้นัดหมายอย่างเป็นทางการกับสถานประกอบการล่วงหน้า โดยนักศึกษาสามารถดูตารางนัดหมายการนิเทศงานของคณาจารย์ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ หรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ แต่ในกรณีที่นักศึกษาติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน หรือต้องเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานกระทันหัน หรือป่วยไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ นักศึกษาจะต้องแจ้งพนักงานที่ปรึกษาและศูนย์สหกิจศึกษาฯ โดยเร็วเพื่อปรับแผนการเดินทางของอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้การลาทุกประเภท นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
   
  นักศึกษาที่ต้องการแจ้งจบในภาคการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะต้องทำอย่างไร
  ตอบ : นักศึกษาสามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาได้เหมือนกับกรณีนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาที่ไม่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเป็นไปตามวิธีการและขอกำหนดการของศูนย์บริการการศึกษา มทส. โดยแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา แต่วันที่สำเร็จการศึกษาในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษา จะถือเอาวันที่นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โดยนักศึกษาได้รับการประเมินผลผ่านเป็นวันที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
   
  ถ้าเราไปสหกิจศึกษา แล้วไม่ผ่าน เราจะสามารถไปสหกิจศึกษาได้ใหม่หรือไม่ ถ้าได้แล้วจะมีบริษัทไหนรับเราบ้าง เนื่องจากเราไม่ผ่านในการไปสหกิจศึกษาครั้งแรก
  ตอบ : การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้วไม่ผ่านจะได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอีกหรือไม่ ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่านักศึกษาไม่ผ่านสหกิจศึกษาเพราะอะไร ปัญหาเกิดจากฝ่ายไหน ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ถ้าพบว่านักศึกษากระทำความผิด มทส. จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานอีกซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา นอกจากนี้ความผิดของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจะต้องถูกนำมาพิจารณาโทษทางวินัยเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติ แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้กระทำผิดเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยจะได้รับการพิจาณาให้ไปสหกิจศึกษาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 จะมีบริษัทใดรับนักศึกษาหรือไม่คงขึ้นอยู่กับตัวนักศึกษาเองว่าจะสามารถนำเสนอตัวเองในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการได้ดีมากน้อยเพียงไร
   
  จะไปสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศควรทำอย่างไร
  ตอบ : การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีการดำเนินงานอยู่ 2 แนวทาง คือ ไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการที่ มทส. มีเครือข่ายอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว นักศึกษาต้องสมัครงานตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ประกาศในแต่ละภาคการศึกษา เช่น CIMO ประเทศฟินแลนด์ หรือ Mie University ประเทศญี่ปุ่น หรืออีกวิธีการหนึ่งนักศึกษาสามารถแจ้งความจำนงประเทศที่สนใจไปปฏิบัติงานได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ซึ่งนักศึกษาสามารถเขียนจดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษมาทิ้งไว้เพื่อให้ศูนย์สหกิจศึกษาทำการติดต่อ นอกจากนี้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ยังจัดให้มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติทุกภาคการศึกษา นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาอาชีพโดยตรงหรือโทร. 3047 หรือ 3054
   
  ถ้าเสร็จจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการแล้ว ถ้าต้องการสมัครงาน ณ สถานประกอบการนั้นได้หรือไม่ และโอกาสที่จะได้งานมีมากน้อยเพียงใด
  ตอบ : ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการในขณะนั้นด้วย  หากเรามีคุณสมบัติตามที่สถานประกอบการต้องการ และมีตำแหน่งงานว่าง โอกาสที่เราจะได้งานทำย่อมสูงแน่นอน และตลอด 16 สัปดาห์ นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของตนเองเต็มที่ มุ่งมั่นทำงานที่ได้รับมอบหมายจนประสบผลสำเร็จจนสถานประกอบการประทับใจในตัวนักศึกษา
   
 

ถ้าเจ็บป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องทำอย่างไรบ้าง

  ตอบ : ก่อนอื่นจะต้องแจ้งให้พนักงานที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในสถานประกอบการทราบก่อน แล้วจึงแจ้งศูนย์สหกิจศึกษาฯ หรือคณาจารย์ประจำสาขาวิชา และอย่าลืมแจ้งให้ผู้ปกครองทราบด้วย ในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลคืนในหัวข้อที่ 4.5 การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา