หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 778105
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1
สหกิจศึกษา ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา (ต่อ)

ปี พ.ศ. 2559

  • นางสาวสุภางค์ อิงคนินันท์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ได้รับ “รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ”
  • นายภานุเดช สารพัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับ “รางวัลโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
         

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดหลักสูตรสหกิจศึกษาใน 23 สาขาวิชา ประกอบด้วย  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 2 สาขาวิชา (7 กลุ่มวิชา) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  จำนวน 2 สาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 15 สาขาวิชา (21 หลักสูตร) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 สาขาวิชา และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 สาขาวิชา มีนักศึกษาผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้วทั้งสิ้น 21,407 คน ทั่วประเทศและทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559)

<< Back :: Next>>