หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 769375
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 7
ประกันคุณภาพ สหกิจศึกษา
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ รายการหลักฐาน
องค์ประกอบที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 1 หน้าที่ 7-10
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 1.1.4-1 การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57)

เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 1.1.1-1 ถึง 1.1.1-5 : วาระการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
อ้างอิง 1.1.1-6 : แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
อ้างอิง 1.1.1-7 : แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ปี
อ้างอิง 1.1.2-1 : แผนกลยุทธ์การดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พ.ศ.2557 -2559
อ้างอิง 1.1.3-1 : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อ้างอิง 1.1.7-1 : ทบทวนแผนปฏิบัติการ โครงการและคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
อ้างอิง 1.1.8-1 : รายงานคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
องค์ประกอบที่ 7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 หน้า 11-14
การบริหารและการจัดการ

รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 7.1.1-1 : สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและ พัฒนาอาชีพ ประจำปี 2557
เอกสารประกอบที่ 7.1.1-2 : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 7.1.1-1 : รายงานคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2557
อ้างอิง 7.1.1-2 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
อ้างอิง 7.1.1-3 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2557
อ้างอิง7.1.7-1 : ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2557
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 หน้าที่ 15-17

เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 7.2.1-1 : แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
อ้างอิง 7.2.1-2 : PlanKM-58 (Hall of Fame)
อ้างอิง 7.2.3 : ขั้นตอนการดำเนินงาน The WACE HALL of Fame 

ตัวบ่งชี้ 7.3 หน้าที่ 18-21 รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 7.3.4-1 : ความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557 แยกตามภาคการศึกษา

เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 7.3.1-1 : แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อ้างอิง 7.3.1-2 : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                        (พ.ศ. 255-2559)
ตัวบ่งชี้ 7.4 หน้าที่ 22-24 รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 7.4.1-1 : คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 153/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงประจำหน่วยงาน ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 7.4.2-1 : คำอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง (SUT-RM1)
อ้างอิง 7.4.3-1 : รายงานแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (SUT-RM2)
อ้างอิง 7.4.4-1 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงควบคุมคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน (SUT-RM6)
องค์ประกอบที่ 9

ตัวบ่งชี้ 9.1 หน้าที่ 25-29
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 9.1.1-1 : คำสั่งศูนย์สหกิจศึกษาที่ 155/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 9.1.1-2 : คู่มือประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อ้างอิง 9.1.2-1 : ตารางตัวบ่งชี้ของศูนย์สหกิจศึกษาฯ และผู้รับผิดชอบ  (4 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้)
ประจำปีการศึกษา 2557
อ้างอิง 9.1.4-1 : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2556
อ้างอิง 9.1.4-2 : รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2556
อ้างอิง 9.1.5-1 : ระเบียบวาระการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
องค์ประกอบที่ 12

ตัวบ่งชี้ 12.1 หน้าที่ 30-32
การบริหารจัดการตามภารกิจหลักของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 12.1.5-1 : รายงานแบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 12.2 หน้าที่ 33-39 เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 12.2.1-1 : กำหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศปี 1
อ้างอิง 12.2.1-2 : กำหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศปี 2
อ้างอิง 12.2.1-3 : กำหนดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศปี 3
อ้างอิง 12.2.2-1 : คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
อ้างอิง 12.2.4-2 : ระบบออนไลน์สหกิจศึกษา
อ้างอิง 12.2.5-1 : ระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
อ้างอิง 12.2.6-1 : แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชา “เตรียมสหกิจศึกษา” ภาคการศึกษาที่ 3/2557
อ้างอิง 12.2.6-2 : แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชา “เตรียมสหกิจศึกษา” ภาคการศึกษาที่ 1/2557
อ้างอิง 12.2.6-3 : แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมรายวิชา “เตรียมสหกิจศึกษา” ภาคการศึกษาที่ 2/2557
อ้างอิง 12.2.7-1 : กำหนดการกิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนานักศึกษาสหกิจ
ศึกษาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
อ้างอิง 12.2.7-2 : กำหนดการกิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนานักศึกษาสหกิจ
ศึกษาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 2/2556
อ้างอิง 12.2.7-3 : กำหนดการกิจกรรมรับฟังโอวาทจากอธิการบดีและกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนานักศึกษาสหกิจ
ศึกษาภายหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 3/2556
อ้างอิง 12.2.8-1 : สรุปผลการจัดกิจกรรมสัมมนาพนักงานที่ปรึกษาจากสถานประกอบการภาคการศึกษาที่ 2/2556
อ้างอิง 12.2.9-1 : ระบบออนไลน์สหกิจศึกษา
อ้างอิง 12.2.9-2 : แฟ้มแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจภาคการศึกษาที่ 1/2557, 2/2557, 3/2557
ตัวบ่งชี้ 12.3 หน้าที่ 40-46 รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 12.3.3.3.1-1 : ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงาน ในปี  
การศึกษา 2556 แยกตามภาคการศึกษา
ตารางที่ 12.3.3.3.4-1 : ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ ใน        
ปีการศึกษา 2556 แยกตามภาคการศึกษา
ตารางที่ 12.3.4.4.3-1 : ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการบริหารและการจัดการของสาขาวิชาที่
นักศึกษาสังกัด ในปีการศึกษา 2556 แยกตามภาคการศึกษา
ตารางที่ 12.3.1.4.5-1 : สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชา ต่างๆ ที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาโดยพนักงานที่ปรึกษา 

เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 12.3.1.1.5-1 : แบบขออนุมัติแผนการนิเทศงานประจำภาคการศึกษา 2557
อ้างอิง 12.3.4.4.2-1  : สำเนาหนังสือแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
อ้างอิง 12.3.4.4.5-1  : ขออนุมัติจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า
ตัวบ่งชี้ 12.4 หน้าที่ 47

รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 12.4-1 : สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557
ตารางที่ 12.4-1 : สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2557
ตารางที่ 12.4-1 : สรุปการใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน/โครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 3/2557

ตัวบ่งชี้ 12.5 หน้าที่ 48-49 เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 12.5-1 : รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  หน้าที่ 16
ตัวบ่งชี้ 12.6 หน้าที่ 50-54 รายการหลักฐาน :
ตารางที่ 1.1.4-1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 (ต.ค. 56- ก.ย. 57)
ตารางที่ 12.6.4-1 รายชื่อนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศปีการศึกษา 2557
ตารางที่ 12.6.4-2 รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทยปีการศึกษา 2557

เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 12.6.6-1 : รายงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2557
ตัวบ่งชี้ 12.7 หน้าที่ 55-56

รายการหลักฐาน :

ตารางที่ 7.3.4-1 สรุปความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557
แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 74
ตารางที่ 12.3.4.4.4-1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการให้บริการของศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2557 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 105
ตารางที่ 12.7-1 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อภาพรวมและปรัชญาของศูนย์สหกิจศึกษาฯ หน้าที่ 115
ตารางที่ 12.7-2 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพของนักศึกษาขณะนิเทศงานสหกิจศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา หน้าที่ 116
ตารางที่ 12.7-3 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประจาปีการศึกษาที่ 2556 หน้าที่ 17-118
ตารางที่ 12.7-4 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลประเมินประโยชน์ที่คณาจารย์ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษาโดยรวม
ในแต่ละภาคการศึกษา หน้าที่ 119
ตารางที่ 12.7-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศที่มีต่อการให้บริการศูนย์ 1/2557
หน้าที่ 120-121
ตารางที่ 12.7-5-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศที่มีต่อการให้บริการศูนย์ 2/2557
หน้าที่ 122-123
ตารางที่ 12.7-5-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศที่มีต่อการให้บริการศูนย์ 3/2557
หน้าที่ 124-125
ตารางที่ 12.7-6 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2557
แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 126-127
ตารางที่ 12.7-7 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการดาเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ในปีการศึกษา 2557 แยกตามภาคการศึกษา หน้าที่ 128
ตัวบ่งชี้ 12.8 หน้าที่ 57-59 เอกสารอ้างอิง :
อ้างอิง 12.8.1-1 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อ้างอิง 12.8.1-2 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง