หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 769374
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 6
ประกันคุณภาพ สหกิจศึกษา
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ รายการหลักฐาน

องค์ประกอบที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
หน้าที่ 10-13

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน

รายการหลักฐาน :

เอกสารประกอบที่ 1.1.2-1
ปฏิทินการจัดประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เอกสารประกอบที่ 1.1.3-2
โครงการจัดสัมมนาหน่วยงานประจำปี 2558-2559

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่ 1.1.1-1 แผนกลยุทธ์ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เอกสารประกอบที่ 1.1.4-1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ            
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-2 รายงานการจัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจำปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-3 รายงานการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. ปีการศึกษา 2558   
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-4 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 1.1.5-5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่มาศึกษางาน ปีการศึกษา 2558
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
หน้าที่ 14-17

กระบวนการพัฒนาแผน    (1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58)

รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 1.2.4-1
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กำหนด
ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57- ก.ย.58)
เอกสารประกอบที่ 1.2.7-1
หนังสือแจ้งเวียนขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่
1.2.1-1-1.2.1-5
รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาฯ  ครั้งที่ 1 - 5  
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 6 ก.พ.56 19 มี.ค.56 20 พค. 56 และ 25 ก.ค. 56   
  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ปี   คลิก
เอกสารประกอบที่ 1.2.1-6 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
เอกสารประกอบที่ 1.2.1-7 แผนกลยุทธ์การดำเนินงานของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 2557 - 2559
เอกสารประกอบที่ 1.2.3-1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
เอกสารประกอบที่ 1.2.8-1 รายงานคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
หน้าที่ 18-20

ระบบบริหารความเสี่ยง (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

รายการหลักฐาน : -

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่ 1.3.1-1   คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 153/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน
ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบที่ 1.3.2-1   คำอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง (SUT-RM1)
เอกสารประกอบที่ 1.3.3-1   รายงานแผนการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (SUT-RM2)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
หน้าที่ 21-23

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายการหลักฐาน : -

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่ 1.4.1-1 ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษาและตารางการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 1.4.1-2   รายงานผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาชีพนักศึกษาสหกิจศึกษา
ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 1.4.2-1   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.
ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 1.4.2-2   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่มาศึกษาดูงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
หน้าที่ 25-27

การพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
(1 ก.ค.58 - 30 มิ.ย. 59)

รายการหลักฐาน : -

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่ 1.5.1-1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
เอกสารประกอบที่ 1.5.1-2  PlanKM-59 (แนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เอกสารประกอบที่ 1.5.4     ขั้นตอนการดำเนินงาน_แนวทางการจัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
หน้าที่ 28-31

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (1 ก.ค. 58-30 มิ.ย. 59)

รายการหลักฐาน :

เอกสารประกอบที่  1.6.4-1

ความคิดเห็นของนักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 แยกตามภาคการศึกษา  

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่ 1.6.1-1 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
เอกสารประกอบที่ 1.6.1-2   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2555-2559)    
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
หน้าที่ 32-34

คุณภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน

รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่ 1.7.1-1  โครงสร้างอัตรากำลังศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
เเอกสารประกอบที่ 1.7.1-2  แบบแจ้งแผนการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมปีงบประมาณ 2558
เอกสารประกอบที่ 1.7.2-1  ประกาศรับสมัครงานสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
เอกสารประกอบที่ 1.7.2-2  กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติฯ
เอกสารประกอบที่ 1.7.3-1  แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ของตำแหน่งและพนักงานรายบุคคล
เอกสารประกอบที่ 1.7.4-1  ตารางการเข้ารับการอบรมพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ ปีการศึกษา 2558

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่ 1.7.3-1 

รายละเอียดภารงาน (Jobdescription) ของฝ่ายต่าง ๆ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
หน้าที่ 35-39

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    (1 ก.ค. 58-30 มิ.ย. 59) 

รายการหลักฐาน :

เอกสารประกอบที่ 1.8.1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงองค์ประกอบที่ 12 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 1.8.5-1 รายงานการประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
เอกสารประกอบที่ 1.8.5-2 หนังสือแจ้งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
เอกสารประกอบที่ 1.8.8-1 หนังสือเชิญเข้าร่วม forum สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่ 1.8.1-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 155/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เอกสารประกอบที่ 1.8.1-2 คู่มือประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เอกสารประกอบที่ 1.8.4-1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2557  
เอกสารประกอบที่ 1.8.4-2 รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557

องค์ประกอบที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
หน้าที่ 40-43

ภารกิจของหน่วยงาน

การพัฒนานักศึกษา

รายการหลักฐาน : -

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่ 2.1.1- 1 แผนการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
เอกสารประกอบที่ 2.1.1- 2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558-59
เอกสารประกอบที่ 2.1.1-3  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา 
เอกสารประกอบที่ 2.1.1-4 คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
เอกสารประกอบที่ 2.1.1-5 คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับสถานประกอบการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
หน้าที่ 44-48

การดำเนินงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รายการหลักฐาน :
เอกสารประกอบที่  2.2.1-1 แผนการสอนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (Pre Cooperative Education)
เอกสารประกอบที่  2.2.3-1  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558  
เอกสารประกอบที่  2.2.4-1 ความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา ปีการศึกษา2558     
เอกสารประกอบที่  2.2.5-1   จำนวนผลงานที่สถานประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่  2.2.7-1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการเข้าสู่งานอาชีพ ปีการศึกษา 2558   
เอกสารประกอบที่  2.2.8-1 ตารางแสดงการประเมินตนเองด้านการพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2558 

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่ 2.2.2-1  มาตรฐานและการประกันคุณภาพดำเนินงานสหกิจศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
หน้าที่ 14-17

การดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ

รายการหลักฐาน :

เอกสารประกอบที่ 2.3.1-1   แผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558
(แยกรายภาค)
เอกสารประกอบที่ 2.3.3-1  จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 2.3.3-2  จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในประเทศไทย ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 2.3.4-1 ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการ/หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 2.3.5-1 ความพึงพอใจของคณาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 2.3.6-1   ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษานานาชาติในการเข้าสู่งานอาชีพ ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 2.3.7-1  ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 255-2558
เอกสารประกอบที่ 2.3.7-1 ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของสหกิจศึกษาในการพัฒนาการตนเองหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2558

เอกสารอ้างอิง :

เอกสารประกอบที่ 1.1.4-1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)
เอกสารประกอบที่ 1.4.1-2  รายงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบที่ 2.3.8-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาฯ ปีการศึกษา 2558
 

-