หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 774501
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 9
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
จัดอบรมหลักสูตร"คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศและผู้ปฏิบัติงาน CWIE
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะแม่เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการอบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ" ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และตัวแทนสถานประกอบการ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (อ่านต่อ)
 
รับโล่รางวัลสำนักงานสีเขียว ปี 2564 (Green office) ระดับดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในโอกาสได้รับการรับรอง สำนักงานสีเขียวปี 2564 (Green office) ระดับดีเยี่ยม โดย ผศ. ดร. กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัล ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อ่านต่อ)
 
Online Exchange Program (October 2022)
Mie University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา Online Exchange Program (October 2022) จำนวน 2 หลักสูตร (เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้
1. Course for beginners: Communication in Japanese
2. Course for upper intermediate: Intermediate, Listening Comprehension and Communication (สำหรับผู้ที่มีผลการทดสอบ Japanese-Language Proficiency Test ในระดับ N1 หรือ N2)
เอกสารการสมัคร... (อ่านต่อ)
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและบรรยายในหัวข้อ “คุยกันไม่รู้เรื่อง" เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในองค์กรสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน และกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เทคนิคการนำเสนอโครงงาน" โดย อาจารย์พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ จากโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความรู้เป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (อ่านต่อ)
 
กิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2564
ขอเชิญ นศ. ชั้นปีที่ 1 (B64) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิทยาศาสตร์ และ สาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น. ผ่าน ZOOM 4101012563 หรือ Live on fanpage Co-op at SUT มีการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ โปรดแจ้งที่ https://forms.gle/zqX2QMm1knt1pgvp7 ... (อ่านต่อ)
 
MOU มทส. บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจัดพิธีลงนามความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้อง 407 – ตึกอำนวยการ บริษัท แคนาเดียน โซลาร์ฯ จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการ สอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพัฒนาวิชาการและ ศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีมีความสามารถพร้อมที่จะ ... (อ่านต่อ)
 
ร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการการศึกษากับการทำงาน ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนำ โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการการศึกษากับการทำงาน ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2565 (อ่านต่อ)
 
รางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และสถานประกอบการ ที่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทต่างๆ ดังนี้...(อ่านต่อ)
 
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล สามารถติดต่อเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ...(อ่านต่อ)
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาค 2/2564
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำภาคสหกิจศึกษาที่ 2/2564 ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสาขาวิชาเป็นผู้รับรองรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณลักษณะเหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชา... (อ่านต่อ)
 
การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่าน อาทิ การจัดกิจกรรมของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผลการจัดหางานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 รายงานสถิติจำนวนนัก... (อ่านต่อ)
 
การประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดประชุมประธานคณาจารย์นิเทศประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานที่ประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่าน ประกอบด้วย การสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2564 สรุ..... (อ่านต่อ)
 
การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 31 ท่าน โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสหกิจศึกษา” และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อ่านต่อ)
 
โครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 4”
นักศึกษากำลังมองหาประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรในระดับนานาชาติอยู่หรือไม่? (ทำงานผ่านช่องทางสื่อสารอินเตอร์เน็ตในยุค New normal) โครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 4” เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
- ประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติ
- ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติจากทั่วโลก
- การทำงานในรูปแบบ virtual เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
กำหนดการส่งเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
การสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนกองทุนสหกิจศึกษานานาชาติและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING ทั้งนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจาก Shibaura Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และมีกำหนดจะไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 ได้ยื่นสมัครขอรับทุนฯ ทั้งนี้ มีนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 3 ราย ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนดังกล่าวต่อไป (ดูเพิ่มเติม)
 
โอกาสในการไปสหกิจศึกษา และร่วมงาน บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รับฟังโอกาสในการไปสหกิจศึกษา และโอกาสในการร่วมงาน บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด (DSST) รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.
ลิ้งค์ข้อมูลแนะนำสถานประกอบการ (ดูเพิ่มเติม)
 
ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำคณะอาจารย์ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร จันทร์ฉาย รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม อาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ อาจารย์มานะศักดิ์ ภมรมาลีรัตน์ และนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ไปประชุมหารือความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษากับผู้ประกอบการในพื้นที่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เพชรดา ศรชัยไพศาล นายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว ในการบรรยาย ให้ความรู้ และนำคณะเดินทางเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ดำเนินการภายใต้มาตรการสถานการณ์โควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รับฟังโอกาสในการไปสหกิจศึกษา และโอกาสในการร่วมงาน บริษัท เด็นโซ่ อินโนเวทีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง โซลูชั่น เอเชีย จำกัด รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 – 18.00 น.
สหกิจศึกษาที่ Denso ดีอย่างไร https://youtu.be/1wlLCFIB1lc ไปสหกิจศึกษาที่ Denso ได้ทำโครงงานอะไรบ้าง https://youtu.be/XK230HfGhss
ลิ้งค์ข้อมูลแนะนำสถานประกอบการ
1) https://www.facebook.com/ThaiDENSOGroup/videos/1907382819274807
2) https://www.youtube.com/watch?v=H0_wJ3Z3iNE (ดูเพิ่มเติม)
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ เพื่อไปแลกเปลี่ยนประจำเทอม Fall 2022 (October 2022)
Mie University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความร่วมมือกับ มทส. เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ เพื่อไปแลกเปลี่ยนประจำเทอม Fall 2022 (October 2022) - รายละเอียดเพิ่มเติม และเอกสารการสมัคร https://bit.ly/3tn1gT3 หรือสแกน QR code - Application Guide for October 2022 https://bit.ly/3FJuSwD - ส่งเอกสารการสมัครมาที่ e-mail: kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (กมลวรรณ) โทร. 044-223052 หรือ e-mail: kamonwan@sut.ac.th ***ทั้งนี้ Mie University ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ดูเพิ่มเติม)
 
การรับสมัคร นศ. สหกิจศึกษานานาชาติ เทอม 2/2565 ของ University of Victoria
University of Victoria รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ประเทศแคนาดา ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 (พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. Research Intern for Computer-Aided Design and Engineering (CAD/CAE) 2. Research Intern for Model Based Design of Electrified Vehicles (EVs) นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ (ดาวน์โหลดเอกสารได้จาก http://coop.sut.ac.th/inter/index หรือสแกน QR Code) และส่งเอกสารในรูปแบบ pdf ไฟล์ มาทีอีเมล kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 หมายเหตุ University of Victoria สงวนสิทธิ์การคัดเลือกนักศึกษา ทั้งนี้ การขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศแคนาดา และระเบียบพิธีการตรวจคนเข้าเมือง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล kamonwan@sut.ac.th หรือ โทร. 044-223052 (ดูเพิ่มเติม)