หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 769343
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 8
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
 Image
 
ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจโครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 3”
สนใจสมัครเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติแบบออนไลน์ ผ่านโครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 3” ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ สมัครเข้าร่วมโครงการ “WACE Global Challenge รุ่นที่ 3” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาจากจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั่วโลก ภายใต้โจทย์ปัญหาของสถานประกอบการ และองค์กรในต่างประเทศ ในรูปแบบ online project โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ ดังนี้ https://waceinc.org/what-is-gc/ จากเดิมมีกำหนดส่งเอกสาร (ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ ผลการเรียน และผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ) การสมัครวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นั้น มีการขยายเวลาเป็น ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2564 ส่งเอกสารได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (E-mail: kamonwan@sut.ac.th) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2565 หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-223052 (ดูเพิ่มเติม)
 
เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ สมัครเข้าร่วมโครงการ “WACE Global Challenge” ประจำปี 2021-2022
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั่วโลก ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ ภายใต้โจทย์ปัญหาของสถานประกอบการ และองค์กรในต่างประเทศ ในรูปแบบ online project

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ สนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์โครงการดังนี้ https://waceinc.org/what-is-gc/ หรือสแกน QR Code และส่งเอกสารการสมัคร (ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ ผลการเรียน และผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ) ได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (E-mail: kamonwan@sut.ac.th) กำหนดการ ดังนี้ (ดูเพิ่มเติม)
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. แลกเปลี่ยน ของ Mie University
Mie University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีความร่วมมือกับ มทส. เปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น (Free online Japanese language course) โดยเปิด 2 หลักสูตร ดังนี้(ดูเพิ่มเติม)


ผู้ที่สนใจส่งเอกสารการสมัครมาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (E-mail: kamonwan@sut.ac.th) ภายในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-223052 หรือ อีเมล kamonwan@sut.ac.th
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. แลกเปลี่ยน ของ Mie University (ปิดรับสมัครแล้ว)
Mie University เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีความร่วมมือกับ มทส. เปิดรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ ประจำปี ค.ศ. 2022 เพื่อไปแลกเปลี่ยนในช่วง Spring semester (April 2022) ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครตามที่กำหนด ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://qrgo.page.link/Tqyeu หรือสแกน QR code และส่ง file เอกสารการสมัครมาที่ E-mail: kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ Mie University พิจารณาคัดเลือกต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (กมลวรรณ) โทร. 044-223052

หมายเหตุ Mie University ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19(ดูเพิ่มเติม)
 
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่น
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564 (National Cooperative and Work Integrated Education Award) การคัดเลือกและตัดสินผลงานโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ดูเพิ่มเติม)
 
กิจกรรม CWIE Day ครั้งที่ 11
https://www.youtube.com/watch?v=DhMffl9GUM0
https://www.facebook.com/sutcoop/
แบบประเมิน : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeUM1UEw1VNYm.../viewform
 
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกเครือข่ายฯ รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเครือข่ายฯ ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานและงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และหารือการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 11(ดูเพิ่มเติม)
 
นิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บรรยายพิเศษ เรื่อง "CWIE - เรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องทำ" และบรรยากาศในงานประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นในรูปแบบบรรยายและรูปแบบจัดโปสเตอร์ ในประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ นวัตกรรมสหกิจศึกษา และประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มีสถาบันสมาชิกเครือข่ายส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 73 โครงงาน แยกเป็นรูปแบบบรรยาย 43 โครงงาน รูปแบบโปสเตอร์ 30 โครงงาน(ดูเพิ่มเติม)
 
ประชุมหารือความร่วมมือในการร่วมผลิตบัณฑิตที่มีสมรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ คุณรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คุณวิกรม ปิติสุข ที่ปรึกษาอาวุโสกิจการพิเศษ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนครสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือในการร่วมผลิตบัณฑิตเพื่อเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและตรงกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ Online Japanese language courses in spring semester 2021
Mie University เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีความร่วมมือกับ มทส. เปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ หากมีผู้สนใจสมัครเรียน สามารถศึกษา รายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://qrgo.page.link/wFZE2 หรือสแกน QR code ด้านล่าง ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ApplicationList.xlsx (หรือดาวโหลดแบบฟอร์มที่ https://qrgo.page.link/tEvyw) และส่งมาที่ E-mail: kamonwan@sut.ac.th ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ Mie University พิจารณาคัดเลือกต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ (กมลวรรณ) โทร. 044-223052 (ดูเพิ่มเติม)
 
จัดอบรม LEAN เพื่อพัฒนางานประจำ
เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรม LEAN ให้กับบุคลากรศูนย์ฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ LEAN และนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญชลา สุดตาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยาย (ดูเพิ่มเติม)
 
การอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2564"
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และได้ฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียวภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความรู้กับบุคลากรศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ และเข้าใจแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียวเพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินการจัดทำสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของหน่วยงาน (ดูเพิ่มเติม)
 
การอบรมหลักสูตร "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด ประจำปี 2564"
เมื่อนพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด" ภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล เพลครบุรี วิศวกรประจำหน่วยงานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายอบรมและให้ความรู้กับพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อสร้างความมั่นใจ และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า เพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินการจัดทำสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของหน่วยงาน (ดูเพิ่มเติม)
 
กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ให้การต้อนรับคุณเวชยันต์ อินทร์ช่าง ผู้จัดการโครงการ จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเดินทางมาแนะนำสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่อยากร่วมงาน และสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดูเพิ่มเติม)