หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       รายงานผลการดำเนินงาน       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ       ปฏิทินกิจกรรมศูนย์ฯ

"CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 770100
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 14
ประกันคุณภาพ สหกิจศึกษา
รายการหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2554
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ รายการหลักฐาน
องค์ประกอบที่ 1

ตัวบ่งชี้ที่ 1 หน้าที่ 15-17


เอกสารภาคผนวก ข1-ข2 
องค์ประกอบที่ 7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 หน้าที่ 18-20


เอกสารแนบ 1 : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เอกสารแนบ 2 : รายงานการประชุมพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 หน้าที่ 21-23 เอกสารแนบ 3 : แผนการจัดการความรู้และแบบฟอร์มการกำหนดประเด็นความรู้
                     และเป้าหมายการจัดการ ความรู้ ปี 2554
          
เอกสารแนบ 4 : คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
เอกสารแนบ 5 : รายงานกิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
                     ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตัวบ่งชี้ 7.3   หน้าที่ 24-26 เอกสารแนบ 6 : แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบ่งชี้ 7.4   หน้าที่ 27-28 เอกสารแนบ 8 : คำอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปัจจัยเสี่ยง-SUT-RM1)
เอกสารแนบ 2 : รายงานการประชุมพนักงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ตัวบ่งชี้ 7.5   หน้าที่ 29-31 เอกสารภาคผนวก ค1 - ค12
องค์ประกอบที่ 9

ตัวบ่งชี้ 9.1   หน้าที่ 32-34
เอกสารแนบ 9 : คู่มือประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
องค์ประกอบที่ 12

ตัวบ่งชี้ 12.1  หน้าที่ 35-37
เอกสารแนบ 10 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
ตัวบ่งชี้ 12.2  หน้าที่ 38-40 เอกสารแนบ 10  : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
เอกสารแนบ 11 : คู่มือสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
ตัวบ่งชี้ 12.3  หน้าที่ 41-46 เอกสารแนบ 10 : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554
ตาราง ค1-ค1
เอกสารแนบ 12 : หนังสือแจ้งกำหนดการนิเทศงานสถานประกอบการ
ตัวบ่งชี้ 12.4   หน้าที่ 47

เอกสารแนบ 13 : รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

ตัวบ่งชี้ 12.5   หน้าที่ 48 เอกสารแนบ 13 : รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ตัวบ่งชี้ 12.6  หน้าที่ 49-51 เอกสารแนบ 13 : รายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
เอกสารแนบ 14 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554
ตัวบ่งชี้ 12.7  หน้าที่ 52-53 เอกสารแนบ 15 : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เอกสารแนบ 16 : รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2553- 2554