หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
สหกิจศึกษา ประวัติความเป็นมา
ข้อกำหนดและคุณสมบัติของผู้สมัครงานสหกิจศึกษา "นานาชาติ"

นักศึกษาที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

กระบวนการในการรับสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ

 1. การแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ
  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์ออกสหกิจศึกษานานาชาติยื่นแบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ โดยยื่นใบสมัครกับศูนย์สหกิจศึกษาฯ เพื่อที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะได้เริ่มการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติให้นักศึกษาได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
  2. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมเตรียมความพร้อมต่อสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อให้สาขาวิชาทราบว่านักศึกษารายใดบ้างที่มีความสนใจจะออกสหกิจศึกษานานาชาติและเพื่อให้สาขาวิชาจะใช้ประโยชน์ตามเห็นสมควรต่อไป
 2. การสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ
  1. นักศึกษายื่นใบสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติกับศูนย์สหกิจศึกษาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา
  2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ ที่ต้องการให้ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดหางานให้
   1. GPAX ณ วันที่สมัครงาน ไม่ต่ำกว่า 2.50​
   2. ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อมครบถ้วนตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนด (รายละเอียดตามแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ)
   3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการมายื่นโดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำดังนี้

    TOEIC

    TOEFL Paper

    TOEFL
    The Computer-Based Test

    TOEFL IBT
    Internet-Based Test

    IELTS

    CEFR

    500

    455

    136

    46

    4

    ไม่ต่ำกว่า B1

    CEFR: กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
    (Common European Framework of Reference for Languages) ​

    ทั้งนี้ ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร

    หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยทดสอบอื่นมายื่น ต้องมีผลคะแนนการทดสอบเทียบเท่าไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนด
   4. ผ่านความเห็นชอบจากสาขาวิชาโดยมีแบบฟอร์มให้ความเห็นชอบการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาจากสาขาวิชามายื่น
   5. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีแบบฟอร์มผู้ปกครองยินยอมให้ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศมายื่น
  3. ในการจัดหางานต่างประเทศให้กับนักศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะพิจารณาจากปัจจัยดังนี้
   1. ประเทศที่นักศึกษาต้องการไป
   2. งานที่มีรองรับมาจาก 3 ช่องทาง
    • ติดต่อกับสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ต่างประเทศโดยตรง
    • ผ่านมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ มทส. มีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน Internship/Coop โดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะช่วยเหลือในการติดต่อหางานในประเทศนั้น ๆ และในขณะเดียวกัน มทส. โดยศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะดำเนินการจัดหางานให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีความร่วมมือเช่นเดียวกัน
    • ร่วมเป็น Host University ของนักศึกษาต่างชาติที่สมัครงานผ่าน WACE-ISO at SUT 
   3. ทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
   4. เกณฑ์ตามที่สถานประกอบการในต่างประเทศกำหนดเพิ่มเติม เช่น GPAX ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาถิ่น เป็นต้น
  3. การขอวีซ่าและการเดินทาง
  ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะประสานงานเรื่องเอกสารการตอบรับนักศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในต่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้แก่นักศึกษา และสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นต่อการเตรียมการเดินทางให้แก่นักศึกษา

หมายเหตุ ข้อกำหนดข้างต้นยกเว้นให้นักศึกษาที่สาขาวิชาได้จัดหางานต่างประเทศสำหรับนักศึกษาไว้แล้ว แต่นักศึกษาดังกล่าวยังคงสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดให้เพื่อประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองในการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ และศูนย์สหกิจศึกษาฯ จะดำเนินการประสานงานกับสถานประกอบการในส่วนการขอวีซ่า และเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางให้นักศึกษาเช่นเดียวกันกับนักศึกษาที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดหางานให้

      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 41772
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1