หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
      หน้าหลัก สหกิจนานาชาติ
      ความสำคัญของสหกิจนานาชาติ       ความเป็นมาสหกิจศึกษานานาชาติ       วัตถุประสงค์       การดำเนินงานโครงการ       ข้อกำหนดในการรับสมัครงาน       กิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ       ปฏิทินกิจกรรม       กิจกรรมที่ผ่านมา / ภาพกิจกรรม

                              สมาชิกอาเซียน
   ข่าวเกี่ยวกับอาเซียน

                       ถาม - ตอบ
 
   

                        Link ที่เกี่ยวข้อง
 
 
สหกิจศึกษานานาชาติ International Cooperative Education
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
 

โครงการ ASEM Work Placement Programme

ASEM Work Placement Programme จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรป

ศึกษาข้อมูลโครงการในประเทศเบลเยียม คลิก
กระบวนการสมัครสำหรับนักศึกษาไทยไปเบลเยี่ยม คลิก

ศึกษาข้อมูลโครงการในประเทศเยอรมนี คลิก
กระบวนการสมัครสำหรับนักศึกษาไทยไปเยอรมนี คลิก

คุณสมบัติของนักศึกษาไทยที่จะเข้าร่วมโครงการ

1. นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
2. สัญชาติไทย
3. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับปริญญาตรี และ 3.0 ในระดับปริญญาโท (นับถึงวันสมัคร)
4. มีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดี
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถฤปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
6. สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนด
7. ต้องจัดทำและส่งรายงานผลการเข้าร่วมโครงการ (เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 2 หน้า) ภายในเวลา 30 วันหลังเสร็จสิ้นการฝึกงานตามโครงการ
8. คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด

*ทั้งนี้ ผลการพิจารณารับนักศึกษาไทยไปฝึกงานในขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับฝ่ายยุโรป

 • เอกสารการสมัครเข้าโครงการ
 • ใบสมัคร คลิกดาวโหลด
 • จดหมายสมัครงาน
 • ประวัติย่อ
 • ใบแสดงผลการเรียน /transcript
 • คำแนะนำในการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
 • General Advice on how to write a Cover Letter and CV for German companies คลิกดู
 • ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน คลิกดู
 • ตัวอย่างประวัติย่อ คลิกลิงค์ไปที่ คลิกดู
 • ข้อมูลอื่นๆ
 • Information of German Companies คลิกดู
 • European language levels - Self Assessment Grid คลิกดู

 


      จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 43524
      จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 1