หน้าหลัก สหกิจศึกษานานาชาติ คำถามที่พบบ่อย   
สหกิจศึกษา ยินดีต้อนรับ
      ประวัติความเป็นมา       หลักการและเหตุผล       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์       ข้อบังคับฯ / ประกาศฯ สหกิจศึกษา       โครงสร้างองค์กร       ผู้บริหาร / บุคลากร       ประโยชน์ของสหกิจศึกษา       ประกันคุณภาพ       กิจกรรม 5ส.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม       ติดต่อศูนย์ฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
     จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 430058
     จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 85
Image
CSS Free Templates with jQuery Slider
            สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้ นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ งานที่นักศึกษาปฏิบัติจะตรงกับ สาขาวิชาของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริงเป็นหลัก หรือ Work-based learning หรือ โครงงานพิเศษ (Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือการแก้ปัญหาของกระบวนการทำงาน ซึ่ง นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จได้ภายใน 4 เดือน ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงาน และมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมา
Image
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 5
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Mitr Phol Career Camp รุ่นที่ 5 ทั้งสิ้น 7 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายพิชชากร พาพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. นายณัฐพล แพทย์เกาะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
3. นายเทวา คะชาแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4. นางสาวภัทรนันท์ ศิลปสาย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. นางสาวฐิติพร ปะนัดตะเน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6. นายสิทธิชัย แก้วกามา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7. นายธนาธิป หาปูทน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   
กิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกสาขาวิชา และบุคลากรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม TOEIC เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
เปิดรับสมัครวันนี้–พุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 
ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ที่
http://smart.sut.ac.th/sut_e_form/view.php?id=131625 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โต๊ะ 12 โทร. 044-223054 
ติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่กลุ่ม TOEIC_SUT_COOP ได้ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/groups/1382490535367377/ 
และเว็บไซต์ http://coop.sut.ac.th/ 
รับจำนวนจำกัดเพียงกลุ่มละ 50 คนเท่านั้น
ค่ามัดจำ 1,000 บาท (ได้รับคืนถ้าเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 80%)  ค่าหนังสือประมาณ 750-800 บาท 
   
กิจกรรมรับฟังโอวาทและกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ภายหลังกลับจากสถานประกอบการ ภาคการศึกษาที่ 1/2557
นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 1/2557 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันดังนี้
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง B4101 อาคารเรียนรวม 1   

ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษา และกล่าวให้โอวาท โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า  อธิการบดี และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสมัครงานในมุมมองของฝ่ายบุคคล โดย  คุณสุนทร นิธิธัญญานุรักษ์ ผู้จัดการแผนกบุคคลและความปลอดภัย บริษัท ทีเอสเทค (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมสัมภาษณ์และสัมมนาจากคณาจารย์นิเทศและส่งรายงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก>>
   
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับบัณฑิต ประจำเดือน ตุลาคม 2557
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม 2557 สำหรับบุคคลที่สนใจร่วมสมัครงานกับทางบริษัท สามารถดูรายละเอียด <<คลิ๊ก>>
       
       
ข่าวเด่นสหกิจศึกษา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มทส. และนายบวรนันท์ ทองกัลยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในนามขององค์กร <<อ่านต่อ>>
มทส. เปิดหลักสูตรปริญญาโท-เอกสหกิจศึกษาเป็นแห่งแรกของโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่ได้นำสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นเวลายี่สิบปีมาแล้ว สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการ (Work Integrated Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีปัญหาด้านประสิทธิภาพการสอนนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพต่าง ๆ สหกิจศึกษาจึงช่วยพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะสามารถทํางานตรงตามสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีที่สำเร็จการศึกษา   <<อ่านต่อ>>
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกจากสหกิจศึกษาโลก ให้เป็นสำนักงานสหกิจศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...
          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย หนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก (ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดร็ก เซลล์นครฟิลาเดลเฟีย เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา) ได้มีมติเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) <<อ่านต่อ>>
นวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
ชื่อนวัตกรรม : กิจกรรมการเรียนรู้ผลสะท้อนการปฎิบัติสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Self- Reflection) เพื่อส่งเสริมการประเมินพัฒนาตนเองของนักศึกษา
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี <<Clip VDO>>
อ่านข่าวเก่าได้ที่นี่
 
©2012 The Center for Cooperative Education and Career Development
Suranaree University of Technology
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3045,53 E-mail : coop@sut.ac.th
ติดต่อ Web Master 0-4422-3098